СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ у процесі підготовки докторів філософії

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ у процесі підготовки докторів філософії
17.04.2020 16:00

17 квітня 2020 р. відбувся вебінар з проблем співпраці зі стейколдерами у межах реалізації освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» / «Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Модератор заходу - Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України.

 

У презентаційній частині вебінару було акцентовано увагу на таких проблемах, як:

 

 • нормативне врегулювання співпраці зі стейколдерами (принцип урахування контексту, принцип урахування позицій стейкхолдерів),
 • цілі освітньої програми та програмні результати з урахуванням потреб роботодавців,  здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, інших стейкхолдерів тощо.

 

Було представлено результати взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України зі стейкхолдерами в організації формальної, неформальної та інформальної освіти. Аналіз досвіду підготовки науково-педагогічних кадрів в Інституті дозволив визначити такі категорії стейкхолдерів, як:

 

 • заклади післядипломної педагогічної освіти;
 • заклади вищої освіти;
 • заклади фахової передвищої освіти;
 • заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
 • заклади загальної середньої освіти; музейні установи;
 • навчально-методичні центри у системі МВС України;
 • центри освіти дорослих при територіальних громадах;
 • органи державної виконавчої влади;
 • громадські організації.

 

Цікавлю є статистика представленості стану підготовки  і атестації кадрів вищої кваліфікації в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України за 2015 – 2020 рр.  у регіональноуу контексті. Так, Упродовж 2015-2019 років відбулося 93 захисти: 32 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 61– кандидата наук. Спецраду Інституту для захисту обрали працівники закладів освіти інших закладів (всього 60) з 19 регіонів України, Києва та Республіки Польща.

 

Було узагальнено напрями співпраці зі стейкхолдерами у процесі реалізації програми підготовки докторів філософії:

 

 1. Проведення зустрічей (очних і онлайн) викладачів ОП, викладачів випускового відділу, гаранта програми зі стейхолдерами упродовж терміну реалізації програми (з 2016 р.) щодо надання пропозицій з удосконалення програми, уточнення її цілей і програмних результатів.
 2. Опитування стейкхолдерів щодо аналізу потреб ринку праці у сфері педагогічної освіти, освіти, фахової передвищої, післядипломної освіти, освіти дорослих, в інших галузевих сферах (військова, аграрна, транспортна, медична, мистецька).
 3. Проведення щорічної Звітної конференції ІПООД імені Івана Зязюна.

 

 • Участь у дискусійних панелях стейкхолдерів, викладачів програми і майбутніх докторів філософії  під час традиційних заходів Інституту: (вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»; мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької; всеукраїнські педагогічні читання «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи», присвячені пам'яті академіка Семена Устимовича Гончаренка; всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж життя: вимоги часу», присвячені пам'яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук).
 • Участь викладачів програми, аспірантів у заходах, організованих спільно зі стейкхолдерами: міжнародна  науково-практична конференція «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка); Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (Хмельницький національний університет); міжнародні науково-практичні конференції «Естетичні та етичні чинники розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін», «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник); міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи» (спільно з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди); міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (спільно з Вінницьким педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського)

 

 1. Проведення двохетапної викладацької практики (аспект дуальної освіти) у закладах вищої освіти (у V i VII семестрах).
 2. Залучення стейкхолдерів до проведення занять з дисциплін різних циклів: загальної підготовки, професійної підготовки, вибіркових дисциплін:

 

 • майстер-клас з педагогічної майстерності у межах дисципліни «Розвиток педагогічної майстерності викладача» за участю представників Академії педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І.А.Зязюна;
 • методологічний семінар «Наукове дослідження – основна форма розвитку науки» у межах дисципліни «Психолого-педагогічні засади викладання і навчання»;
 • «Науково-освітня лінгвістична майстерня: досвід учителів, викладачів і науковців» - таку назву мав захід, присвячений Дню української писемності та мови, у гімназії-інтернаті № 13 м. Києва у процесі вивчення дисципліни «Наукова фахова українська мова»;
 • вебінар «Використання Google Drive в освітньо-науковій діяльності: практичний огляд» у процесі вивчення  дисципліни «ІКТ в освітньо-науковій діяльності»;
 • вебінар «Академічна англійська мова для написання наукових статей» у межах дисципліни «Наукова фахова англійська мова» за участі співробітників кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету;
 • вебінар  «Роль учителя в умовах дистанційного навчання: проблеми, їх вирішення та досвід» за участі гімназії-інтернату №13 м. Києва у процесі вивчення дисципліни «Сучасні технології в освіті»;
 • вебінар «Академічна доброчесність: особливості роботи антиплагіатної програми Strikeplagiaism» за участі представників компанії Plagiat.pl, у процесі вивчення дисципліни «Наукова фахова українська мова», «Наукова фахова англійська мова».

 

Розроблено анкету для стейкхолдерів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ можна за посиланням: https://forms.gle/W7n1TCx3K9fCQdiu8

 

В обговоренні проблем співпраці зі стейкхолдерами у межах підготовки майбутніх докторів філософії взяли участь представники з різних навчальних закладів: Києва, Київської, Чернівецької, Сумської, Вінницької, Івано-Франківської області. Зокрема доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног Олена Миколаївна узагальнила здобутки творчої, наукової, освітньої співпраці університету і академічної інституції. Кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Гомеля Ніна Семенівна схарактеризувала досвід взаємодії з ІПООД імені Івана Зязюна у межах Центру педагогічної майстерності при коледжі. Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Лавріненко Олександр Андрійович відзначив ефективність взаємодії науковців, викладачів, педагогів у контексті реалізації забезпечення зв’язку педагогічної теорії й потреб освітньої практики. Аспірантка Інституту, вчитель-методист гімназії-інтернату №13 м. Києва Ольга Миколаївна Ходацька відзначила високий рівень викладання за освітньо-науковою програмою, про можливості професійного й особистісного зростання у співпраці з академічною установою.