Нормативна база підготовки PhD

 


Положення про аспірантуру і докторантуру переглянути


Положення про діяльність випускових відділів переглянути


Положення про систему забезпечення якості освіти переглянути


Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність переглянути


Положення про політику академічної доброчесності переглянути


Положення про гаранта освітньо-наукової програми переглянути


Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у процесі реалізації освітньо-наукових програм переглянути


Положення про розроблення, оновлення і моніторинг якості навчально-методичного супроводу освітніх компонентів освітньо-наукових програм переглянути


Положення про наукове керівництво (консультування) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук переглянути


Положення про організацію освітнього процесу переглянути


Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін переглянути


Положення про визнання результатів неформальної освіти у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії переглянути


Положення про оцінювання результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії переглянути


Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці переглянути


Положення про приймальну комісію переглянути


Положення про діяльність предметних (циклових) комісій переглянути


Положення про діяльність проектних груп з розроблення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії переглянути


Положення про правила призначення академічних стипендій аспірантам/докторантам переглянути


Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості аспірантами переглянути


Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) аспірантам переглянути


Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктора наук переглянути


Положення про стипендіальну комісію переглянути


Положення про порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників для здійснення освітньої діяльності переглянути


Положення про порядок проходження викладацької практики здобувачами наукового ступеня доктор філософії переглянути


Додаток до положення про порядок проходження викладацької практики здобувачами наукового ступеня доктор філософії (053) переглянути