Про аспірантуру і докторантуру

Аспірантуру і докторантуру було відкрито в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України (до 30 січня 2007 року -  Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України) в 1994 році за спеціальностями:

 

 

Враховуючи зміни в переліку наукових спеціальностей (постанови Президії ВАК України від 11 вересня 1997 року за № 3/7 та від 7 липня 1999 року за № 341) наказом Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2002 року, протокол № 612, діючу аспірантуру та докторантуру було перереєстровано за спеціальностями:

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261  було відкрито в Інституті 2 нових спеціальності: у галузі 01 «Освіта»  –  011 «Науки про освіту», а з 2017 року 01 «Освіта / Педагогіка»  – 011 «Освітні, педагогічні науки» (Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти Документ 266-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.02.2017, підстава - 53-2017-п); та у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» –  053 «Психологія»

 

Освітньо-наукові програми Інституту у галузі 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» з проблеми: «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» («Pedagogical and Adult Education in Ukraine and Worldwide») та у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» з проблеми:«Психологія праці та психологічний супровід освіти дорослих» («Work Psychology and psychological support adult education») розраховані на 32 кредити.

 

Метою цих освітніх програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є розвиток у майбутніх докторів філософії аксіологічних орієнтацій, професійно-наукової, мовно-комунікативної, інформаційної, методологічної культури наукового пошуку, технологічних здатностей, критичного мислення, педагогічної майстерності, інших компетентностей, необхідних для професійної комунікації, науково-професійної і викладацької діяльності, кар’єрного зростання у сфері педагогічної та психологічної освіти і освіти дорослих з урахуванням принципів неперервності, інноваційності, прогностичності, гнучкості реагування на суспільні зміни.  

 

Освітньо-наукові програми спрямовані на обґрунтування методологічних підходів, теоретичних засад, розробку інноваційних технологій, інформаційно-комунікативних ресурсів, здійснення компаративістських досліджень, аналіз історико-педагогічної ретроспективи розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих в Україні і зарубіжжі. Означені проблеми становлять провідний напрям науково-дослідницької, практико зорієнтованої діяльності Інституту

 

Реалізація освітніх програм сприяє формуванню громади науковців-освітян, які мають оволодіти концептуальними і методологічними знаннями у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих та міждисциплінарними знаннями з урахуванням інтердисциплінарної диференціації наук про освіту; здатністю розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері педагогічної та психологічної освіти і освіти дорослих; здатністю до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових ідей у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих; здатністю розроблення та реалізації проектів власних досліджень з метою переосмислення та створення нового цілісного знання та впровадження їх в освітню практику вищої, неперервної педагогічної освіти і освіти дорослих; комунікативними уміння щодо спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі педагогічної освіти і освіти дорослих; здатністю ініціювати і реалізовувати інноваційні проекти, виявляючи лідерські, комунікативні, дослідницькі, педагогічні якості; високим ступенем соціальної відповідальності за результати власних досліджень, здатністю до саморозвитку і самовдосконалення упродовж життя, відповідальністю за навчання різних категорій громадян.

 

Освітньо-наукова програма реалізується в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з вересня 2016 р. на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України за наказом МОН України від 03.08.2016 р. № 933 (вперше). 

 

Відповідно до освітньо-наукових програм передбачено опанування таких циклів дисциплін за терміном навчання 4 роки:

 

у галузі 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

 

І. Цикл загальної підготовки (12 кредитів), 360 годин.

II. Цикл професійної підготовки (10 кредитів),  300 годин.

ІІІ. Вибіркові дисципліни (8 кредитів),  240  години.

ІV. Практика (2 кредита),  60  годин.

 

у галузі 05  «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія»

 

І. Цикл загальної підготовки (12 кредитів),  360  годин.

II. Цикл професійної підготовки (10 кредитів), 300  години.

ІІІ . Вибіркові дисципліни (8 кредитів),  240  годин.

ІV. Практика (2 кредита),  60  годин.

 

Основною метою роботи відділу є організація та контроль навчального процесу та  здійснення аспірантами та докторантами фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогічної освіти, освіти дорослих, психології професійної освіти для поповнення науково-педагогічними кадрами наукових установ, закладів освіти всіх рівнів акредитації.

 

ВИТЯГ з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти переглянути