Постійнодіюча спеціалізована вчена рада Д26.451.01

Нормативні документи: «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук», затверджений постановою КМУ № 1197 від 17 листопада 2021 року; наказ МОН України № 1359 від 13 грудня 2021 року «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»; лист МОН України № 1/2136-22 від 8 лютого 2022 року «Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів»

 

Контактна особа: Тринус Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01, телефон 0503872710, е-маil: ipood2008@ukr.net

 

Михайлов Віктор Миколайович

 

«Система підвищення кваліфікації фахівців з питань

цивільної безпеки у післядипломній освіті»

 

дисертація подана на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

захист дисертації відбудеться  ...............2022 року об 11.00

 

за адресою:

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 5-й поверх, зала засідань

 

Трансляція захисту дисертації за посиланням ………………..

 


Дисертація


Реферат / автореферат дисертації


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Відгук офіційного опонента ПІП


Відгук офіційного опонента ПІП


Облікова картка дисертації