Наукова діяльність

План науково-дослідної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України охоплює чотири з основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні, зокрема:

 

 

Основна тематика наукових досліджень Інституту:

 

 

Тематику наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України на 2020-2022 роки розроблено з урахуванням проекту Законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016), «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2001), постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету» (2018), «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» (2011), Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2019–2023 роки (2019), Пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології в НАПН України на 2018-2022 рр.(2018), «Про затвердження порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та їх розповсюдження» (2012), положень Національної доктрини розвитку освіти (2002), Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України, її інтеграції в європейський освітній простір (2004), Концептуальних підходів до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні (2011), Концепції освіти дорослих в Україні (2011).

 


 

Наукове дослідження за темою "Теорія і практика професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих"  на 2020-2022 рр. виконують співробітники відділу андрагогікиОчікувані результати наукового дослідження: 

 


 

Наукове дослідження за темою "Теоретичні й методичні засади професійного і особистісного розвитку вчителя в контексті Нової української школина 2020-2022 рр. виконують співробітники відділу теорії та практики педагогічної освіти. Очікувані результати наукового дослідження: 

 


 

Наукове дослідження за темою "Обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої педагогічної освітина 2020-2022 рр. виконують співробітники відділу змісту і технологій педагогічної освіти. Очікувані результати наукового дослідження

 


 

Наукове дослідження за темою "Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнахна 2020-2022 рр. виконують співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих. Очікувані результати наукового дослідження: 

 


 

Наукове дослідження за темою "Розвиток психологічної  готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школина 2020-2022 рр. виконують співробітники відділу психології праці. Очікувані результати наукового дослідження