Наукова діяльність

План науково-дослідної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з 2017 року охоплює три напрями наукових досліджень та п'ять науково-практичних дослідних тем:

 

1. Теоретико-методичні засади освіти дорослих

1.Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення

2.Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

3.Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення

 

2. Якість освіти. Управління розвитком освіти

4.Моніторинг якості педагогічної освіти

 

3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

5.Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу

 


 

Науково-дослідну роботу (НДР) за темою "Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення" виконують співробітники відділу андрагогікиОчікувані результати НДР: монографія «Освіта різних категорій дорослого населення: теорія, досвід, перспективи» (18,0 др. арк.); посібники: «Освіта і просвіта батьків, членів родин» (10,0 др. арк.), «Навчання дорослих в умовах неформальної освіти» (9,0 др. арк.); «Організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти дорослих» (8,0 др. арк.), «Розвиток професійної компетентності економічно активного населення: андрагогічний аспект» (8,0 др. арк.), «Особистісний і професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти» (8,0 др. арк.); методичні рекомендації:«Інформаційне забезпечення освіти окремих категорій дорослих» (4,0 др. арк.), «Педагогічні засади організації просвіти батьків у загальноосвітніх, позашкільних закладах» (4,0 др. арк.); статті.


 

Науково-дослідну роботу (НДР) за темою "Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти" виконують співробітники відділу теорії та практики педагогічної освіти імені І.ЗязюнаОчікувані результати НДР: монографія «Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика» (20,0 др.арк.); практичні посібники  «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» (14,0 др.арк.); «Технології підготовки  педагогічного персоналу для роботи з дорослим населенням» (8,0 др.арк); методичні рекомендації  «Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної світи» (4,0 др. арк.); «Тренінгові технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» (4,0 др.арк.); статті.


 

Науково-дослідну роботу (НДР) за темою "Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення" виконують співробітники відділу психології праці. Очікувані результати НДР: монографія «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення» (23,15 др.арк.); практичний посібник «Психологічний супровід особистісного розвитку дорослих: подолання професійних криз та корекція особистісних дисгармоній» (8,0 др.арк.); методичний посібник «Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку» (8,0 др.арк.); практичний посібник «Кар’єрне консультування» (12,0 др.арк.); методичні рекомендації: «Духовно-психологічний супровід дорослих, спрямований на гармонізацію характерологічного розвитку особистості» (3,0 др.арк.); статті.


 

Науково-дослідну роботу (НДР) за темою "Моніторинг якості педагогічної освіти" виконують співробітники відділу теорії та практики педагогічної освіти імені І.Зязюна. Очікувані результати НДР: навчальний посібник «Якість педагогічної освіти України: тенденції і перспективи» (8,0 др.арк.); методичний посібник  «Педагогічний досвід: моніторинг та перспективи формування» (8,0 др.арк.); практичний посібник «Моніторингові технології в педагогічній освіті»  (8,0 др.арк.); методичні рекомендації: «Методичні рекомендації з моніторингу якості педагогічної освіти бакалаврів у вищих навчальних закладах» (3,0 др.арк.); «Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілю (2,0 др.арк.); навчальні програми: «Технології моніторингу педагогічної майстерності вчителя»: програма для керівників загальноосвітніх та професійних закладів освіти (2,0 др.арк.); «Моніторинг якості педагогічної практики майбутніх учителів» (2,0 др.арк.); статті.


 

Науково-дослідну роботу (НДР) за темою "Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу" виконують співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих. Очікувані результати НДР: колективна монографія «Тенденції  розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу» (25,5 др. арк.); посібник «Професійна підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії» (8 др. арк.); методичні рекомендації «Професійний розвиток педагогічного персоналу в Австралії» (3,0 др. арк.); методичні рекомендації «Освіта соціальних працівників: досвід США» (2,0 др. арк.); спецкурс «Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (з урахуванням досвіду США)» (1,5 др. арк.); спецкурс «Неперервний професійний розвиток педагогічного персоналу в ФРН» (1,0 др. арк.); спецкурс «Психолого-педагогічна грамотність батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу» (1,5 др. арк.); спецкурс «Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах» (1,5 др. арк); статті.