Статут

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО "

Постанова Президії Національної академії

педагогічних наук України від "20" вересня 2018 року,

№ 1-2/10-240               

Президент НАПН України

В.Г. Кремень


С Т А Т У Т

 

Інституту педагогічно ї освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національної академії педагогічних наук України

(нова редакція)

ЄДРПОУ 21593122