Статут

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Президії Національної академії педагогічних наук України 

від 20 вересня 2018 року, № 1-2/10-240               

Президент НАПН України

В.Г. Кремень

 

 

С Т А Т У Т

 

 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національної академії педагогічних наук України

(нова редакція)

ЄДРПОУ 21593122

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України як наукова установа створений рішенням Президії АПН України 24 листопада 1993 р. (протокол № 1-7 /10-56) та перейменований постановою Президії АПН України від ЗО січня 2007 р. № 1-7/1-7 в Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України. Указом Президента України від 24 лютого 2010 року № 259 Академії педагогічних наук України надано статус Національної (далі - НАПН України). Постановою Президії НАПН України від 20 вересня 2018 року № 1-2/10-240 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України присвоєно ім'я Івана Зязюна і наділі Інститут імейнувати - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України (далі - Інститут).

 

1.2. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", законодавством України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом НАГІН України, актами НАПН України та цим Статутом.

 

Діяльність Інституту визначається основними напрямами наукових психолого-педагогічних досліджень, затвердженими Президією НАПН України за поданням бюро Відділення НАПН, а також перспективними та річними планами науково-дослідних робіт Інституту.

 

1.3. Інститут є неприбутковою бюджетною установою.

 

1.4. Інститут є державною науковою установою, має статус юридичної особи, самостійний баланс, рахунки у вітчизняній та іноземній валюті у встановленому законодавством порядку, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, посвідчення, дипломи, емблеми, символіку, атрибути юридичної особи та інше.

 

1.5. Повне найменування Інституту: українською мовою - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України; англійською мовою - Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; скорочена назва - ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

1.6. Держава, її органи, Національна академія педагогічних наук України не несуть відповідальності за зобов'язаннями Інституту. Інститут не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, Національної академії педагогічних наук України.

 

1.7. Місцезнаходження Інституту: вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ, 04060.

 

2. Мета, основні завдання і функції

 

2.1. Головна    мета    діяльності    Інституту  -  науково-методичне і організаційне забезпечення функціонування системи освіти впродовж життя, у тому числі педагогічної, в реальному соціально-економічному та освітньому просторі України.

 

2.2. Мета діяльності досягається вирішенням таких завдань:

 

2.2.1. Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконання завдань державних цільових програм з питань освіти впродовж життя, у тому числі педагогічної.

2.2.2. Проведення експериментально-пошукових досліджень з питань оновлення змісту педагогічної освіти і освіти дорослих відповідно до вітчизняних і світових наукових досягнень, особливостей національної культурної традиції і педагогічної практики.

2.2.3. Дослідження феномену навчання впродовж життя та освіти дорослих як її вагомої складової.

2.2.4. Розроблення методичного забезпечення для моніторингу якості освіти впродовж життя, у тому числі педагогічної.

2.2.5. Сприяння розвитку мережі інституцій і організацій для навчання дорослих.

2.2.6. Координація науково-методичної та інформаційної діяльності установ та спеціалістів України з питань поширення ідеї навчання впродовж життя та освіти дорослих як її вагомої складової.

2.2.7. Надання консультативної та методичної допомоги в питаннях освіти дорослих і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників іншим організаціям та установам.

2.2.8. Сприяння інтеграції України у міжнародний освітній та інформаційний простір з питань освіти дорослих та педагогічної освіти.

2.2.9. Надання платних послуг у сфері освіти дорослих за програмами післядипломної освіти та інші освітні послуги.

 

2.3. Інститут відповідно до покладених на нього завдань реалізує такі функції:

 

 

3. Структура і кадровий склад Інституту

 

3.1. Структура Інституту затверджується Президією НАГІН України за поданням директора Інституту.

 

3.2. Основною структурною одиницею Інституту є відділ. Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи. Структурні підрозділи Інституту функціонують відповідно до положень, затверджених директором Інституту. Інститут за погодженням з НАПН України в установленому порядку може створювати філії та наукові відділення на правах структурного підрозділу Інституту, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи.

 

3.3. Інститут може утворювати спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

 

3.4. Інститут має право засновувати заклади вищої освіти з відповідних напрямів наукової діяльності (педагогічна освіта і освіта дорослих) у встановленому законодавством порядку, брати участь у забезпеченні освітнього процесу та створювати на договірних засадах науково-освітні об'єднання.

 

3.5. Інститут відповідно до договору, укладеному з іншою науковою установою або університетом, академією, інститутом може розміщувати структурні підрозділи (відділи або лабораторії), що проводять наукову і науково-технічну діяльність, на базі Інституту або навчального закладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень.

 

3.6. Штатний розпис Інституту затверджується Президентом НАПН України.

 

3.7. Прийняття наукових працівників здійснюється на конкурсних засадах. Атестація наукових працівників проводиться в Інституті не рідше одного разу на 5 років.

 

3.8. Трудові відносини в Інституті, питання соціального захисту працівників, їхньої інтелектуальної власності, охорони праці регулюються колективним договором між адміністрацією і профспілковим комітетом, який діє від імені трудового колективу на основі законодавства.

 

4. Управління Інститутом

 

4.1. Інститут  очолює  директор,  який  обирається  шляхом  таємного голосування на зборах колективу наукових працівників Інституту на строк до п'яти років з правом бути переобраним і призначається на посаду після затвердження його кандидатури Президією НАГІН України, наказом Президента НАГІН України за контрактом. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідної державної установи більш як два строки. Директор Інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників або науково-педагогічних працівників не менше як 10 років.

 

4.2. Директор організовує роботу Інституту, представляє його в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

 

4.3. Відповідно до своїх головних обов'язків директор Інституту:

 

 

4.4. Для вирішення поточних питань функціонування, перспективного розвитку Інституту директор може створювати робочі (директорат, постійно діючі оперативні, виробничі наради тощо) і дорадчі (науково-методична рада, експертна рада, видавнича рада, бюджетно-фінансова комісія тощо) органи. Положення про робочі та дорадчі органи, їх кількісний і персональний склад затверджується директором Інституту.

 

4.5. Окрім директора, до керівного складу Інституту відносяться також заступники директора з наукової роботи, науково-експериментальної роботи та вчений секретар Інституту. Заступники директора з наукової роботи, науково-експериментальної роботи та вчений секретар Інституту обираються на конкурсних засадах і після затвердження їх кандидатур Президією НАПН України призначаються на посаду наказом директора в установленому законодавством порядку. Одна і та ж сама особа не може бути заступником керівника з наукової роботи, науково-експериментальної роботи та вченого секретаря Інституту більш як два строки.

 

4.6. Керівники структурних підрозділів Інституту обираються на посади на конкурсних засадах на строк не більше п'яти років з правом переобрання ще на один строк. Термін перебування керівника на посаді може бути продовжено у разі відсутності спеціалістів за профілем структурного підрозділу.

 

4.7. Для розгляду питань перспективного розвитку науково-дослідної роботи, інших питань основної діяльності Інституту в ньому створюється і діє як колегіальний консультативно-дорадчий орган вчена рада, чисельністю до 30 осіб, її членами за посадами є директор, заступник директора з наукової та науково-експериментальної роботи і вчений секретар. До складу вченої ради також входять провідні вчені, голова (представник) ради молодих вчених Інституту, керівник первинної профспілкової організації наукової установи, фахівці, працівники інших установ, закладів, організацій. Не менш як три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта її членів призначаються наказом директора Інституту. Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів. Персональний склад вченої ради Інституту затверджується Президією НАПН України строком до 5 років. Вчена рада проводить свої засідання за потребою, але не рідше 10 разів у рік.

 

4.8. Вчена рада:

 

 

4.9. Вчена рада є повноважною в прийняті рішень, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість (у необхідних випадках кваліфікована більшість) членів ради, які брали участь у засіданні. Рішення приймаються таємним або відкритим голосуванням, вид голосування (відкрите або таємне) з того чи іншого питання визначає вчена рада в установленому порядку. Рішення вченої ради набуває чинності після його підписання її головою і вченим секретарем.

 

4.10. 3 метою залучення науково-педагогічної громадськості до справ розвитку Інституту, підвищення ефективності і результативності його діяльності в установленому порядку може утворюватися Наглядова рада Інституту.

 

4.11. Для відзначення працівників Інституту, визнаних фахівців інших вітчизняних і зарубіжних установ, закладів, організацій в Інституті встановлюється:

 

 

Положення про ці відзнаки затверджуються вченою радою Інституту.

 

5. Правовий режим майнового комплексу Інституту

 

5.1. До майнового комплексу Інституту належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі - майно), що обліковуються на балансі Інституту. Майно Інституту є власністю держави й закріплюється за Інститутом на праві оперативного управління.

 

5.2. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів Інституту затверджує Президент НАПН України у порядку, встановленому законодавством.

 

5.3. Фінансування діяльності Інституту здійснюється з державного бюджету, а також з інших не заборонених законодавством джерел фінансування. Фінансування Інституту з державного бюджету здійснюється шляхом базового фінансування (проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази для проведення наукової і науково-технічної діяльності, збереження та розвиток унікальних наукових об'єктів та об'єктів, що становлять національне надбання, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів), а також програмно-цільового фінансування на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством.

 

5.4. Інститут, в установленому законодавством порядку, має право за дозволом Президії НАПН України:

 

 

5.5. Відносини, що складаються у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності, регулюються в установленому законодавством порядку.

 

5.6. Інститут має право надавати платні послуги в порядку, встановленому законодавством.

 

5.7. Інститут веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову та бюджетну, статистичну та інші види звітності в установленому законодавством порядку.

 

5.8. Фінансовий рік Інститут збігається з календарним роком.

 

6. Порядок набрання чинності та внесення змін до Статуту

 

6.1. Цей Статут чи зміни до нього набирають чинності з моменту державної реєстрації відповідно до законодавства України.

 

7. Ліквідація і реорганізація інституту

 

7.1. Реорганізація чи ліквідація Інституту здійснюється за рішенням Президії НАПН України в установленому законодавством порядку.

 

7.2. У разі ліквідації Інституту його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

7.3. При реорганізації або ліквідації Інституту його працівникам гарантовані права, що передбачені чинним законодавством України.