Історія інституту

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна функціонує в структурі Національної академії педагогічних наук України 25 років. В історії становлення і розвитку можемо виокремити чотири етапи, на кожному з яких реалізовувались такі завдання: здійснення фундаментальних досліджень, участь у розробленні державних освітянських законодавчих документів, впровадження інноваційних освітніх методик, технологій в освітній процес закладів вищої освіти та освіти дорослих, співробітництво з вітчизняними і зарубіжними науковими центрами  і вищими навчальними закладами. Завантажити книгу присвячену 25-річчю ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України можна тут

 

I етап (1993–1999 рр.)

Становлення і напрями розвитку  Інституту педагогіки  і психології професійної освіти АПН України

 

 

Інститут був створений відповідно до Постанови Президії Академії педагогічних наук України 24 листопада 1993 р. (протокол № 1-7/10-56). Фундаторами академічної інституції виступили знані в Україні і зарубіжжі науковці – доктор філософських наук, професор, академік АПН України Іван Андрійович Зязюн і доктор педагогічних наук, професор, тоді – член-кореспондент АПН України Нелля Григорівна Ничкало. Іван Андрійович Зязюн (1938–1914) – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, перший Міністр народної освіти незалежної України (1990–1992 рр.). Директор Інституту з 1993 по 2014 рр. Прагнучи бути взірцем людяності, інтелігентності, наукової культури, академічної доброчесності, вчений власним прикладом спрямовував науковців, викладачів, учителів до пошуку краси у житті, сприяв формуванню у них ціннісного ставлення до особистості, спрямовував на саморозвиток і самоудосконалення. Упродовж усього життя І.А. Зязюн послідовно та впевнено дотримувався переконань щодо необхідності розвитку педагогічної освіти з урахуванням аксіокультурних, андрагогічних та акмеологічних пріоритетів розвитку особистості педагога. Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, майже два десятиліття – заступник директора з наукової роботи Інституту. Нелля Григорівна – знаний в Україні і за кордоном фахівець у галузі теорії, історії і методики професійної освіти, порівняльної професійної педагогіки, становлення особистості фахівця у системі неперервної освіти, керівник наукових шкіл з порівняльно-педагогічних досліджень в освіті дорослих і професійній освіті.

 

Від заснування Інституту формувалися традиції педагогічного наставництва, створювалися унікальні наукові школи, розвивалися ідеї педагогіки добра, людиноцентризму, психології праці, порівняльної педагогіки, націєтворення теорії і практики педагогічної освіти, закладені його засновниками. Синергія фундаментального наукового пошуку, зорієнтованість на потреби сучасної педагогічної освіти і освіти дорослих, спрямованість на діалогічну взаємодії науки і освітньої практики, налагодження міжнародної комунікації у освітньому дискурсі визначають актуалітети діяльності Інституту.

 

Упродовж 1993–1994 рр. у структуру Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України входили 4 лабораторії:

 

 

З 1993 р. на посаді вченого секретаря було  затверджено кандидатуру кандидата педагогічних наук Галини Миколаївни Цибульської.

 

У 1995 р. в Інституті функціонувало 8 структурних підрозділів, зокрема було створено:

 

 

Співробітники Інституту брали участь у законодавчо-нормативному врегулюванні реформаційних змін у науково-освітньому просторі України, імплементації євроінтеграційного досвіду в освіті і науці, зокрема –  у створенні та реалізації державних програм: Цільової державної програми «Вчитель»; Державної програми відродження і розвитку освіти національних меншин в Україні на 1994–2000 рр.; Державної програми «Українська діаспора (1995–2000 рр.).

 

В Інституті сформувались й зростали наукові педагогічні школи, що сприяло перетворенню установи на один із провідних центрів України з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Серед них наукові школи:

 

 

Плідні творчі й наукові зв’язки поєднали Інститут з навчальними закладами і науковими установами Республіки Польща. 1998 р. було засновано польсько-українську асоціацію дослідників проблем професійної освіти. Кращі наукові праці висувалися на здобуття премій Національної академії наук України, які було присуджено Н.Г. Ничкало (1994), В.О. Радкевич, Г.М. Пащенко (1997), С.У. Гончаренку (1997, 1998).

 

У 1994 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України було відкрито відділ аспірантури та докторантури (завідувач – Дітковська Євгенія Трохимівна) з  підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  за спеціальностями: 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки» та 19.00.07 – «Педагогічна і вікова психологія». З жовтня 1994 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України діє спеціалізована вчена рада Д 26.451.01 (до 1998 р. вона мала шифр Д 01.61.01) з присудження наукових ступенів доктора (кандидата) педагогічних наук та доктора (кандидата) психологічних наук. 

 

З 01 квітня 1995 р. почала функціонувати наукова бібліотека Інституту, завідувачем якої призначено Штому Людмилу Наумівну. Основою бібліотечного фонду стали 2,5 тис. примірників науково-педагогічної і художньої літератури, подаровані Міжнародним фондом «Відродження». На сьогодні інформаційний ресурс бібліотеки налічує понад 18 тис. примірників, більшість з яких складає література з питань педагогіки і психології професійної освіти, підготовки вчителя, довідникова, суспільно-політична, науково-популярна література, періодичні видання. Праці науковців Інституту є гордістю бібліотеки. У її фондах зберігається понад 600 докторських і кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах наукової інституції.

 

II етап (2000–2008 рр.)

Інноваційні педагогічні і  психологічні дослідження проблем неперервної професійної освіти

 

На початку 2000-х рр. в Інституті активізувалась наукова діяльність, спрямована на вдосконалення і розвиток теорії і практики педагогічної освіти. У цей період підготовлені концептуально важливі для України документи: «Концепція педагогічної майстерності», «Концепція педагогічної освіти», «Концепція професійно-художньої освіти», «Концепція розвитку професійно-педагогічної освіти».

 

Наукові співробітники Інституту брали участь у створенні та реалізації державних програм: Національної програми «Діти України» на 2000–2005 рр.; Національної програми планування сім’ї; Національної програми патріотичного виховання населення «Патріотичне виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства»; Національної програми «Репродуктивне здоров’я 2001–2005»; «Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки»; Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001–2005 рр.; «Національного плану дій з гігієни довкілля на 2000–2005 рр.»; Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки;  Концепції запобігання та використання найгірших форм праці дітей (2003–2005 рр.); Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (2004–2006 рр.); Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 рр.

 

Формувалися нові наукові педагогічні і психологічні школи:

 

 

Налагоджено наукові міжнародні зв’язки з Центром педагогіки праці Державного інституту технології експлуатації (м. Радом, Республіка Польща), Інститутом педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Ґжегожевської у Варшаві (Республіка Польща). Підтвердженням визнання наукової установи на міжнародному рівні є стажування, захисти дисертацій іноземних учених в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих, участь українських науковців у численних міжнародних форумах.

 

Започатковано традицію проведення циклічних науково-практичних заходів, присвячених пам’яті видатних науковців, які працювали в Інституті, зокрема:  Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької; Міжнародні психолого-педагогічні читання «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», присвячені пам’яті Б. О. Федоришина; Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Є. О. Мілеряна та П. С. Перепелиці «Проблеми психології праці в освіті різних категорій дорослого населення»; Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук. Кращі наукові праці висувалися на здобуття премій Національної академії наук України, які було присуджено С. У. Гончаренку (2002), О. П. Рудницькій (2002), О. М. Отич (2005), М. К. Козію (2005), С. О. Сисоєвій (2006), Т. В. Івановій (2007), О. А. Макаренко (2007).

 

 

Зміни у структурі Академії педагогічних наук зумовили реорганізаційні перетворення в Інституті. Його підрозділ, що досліджував проблеми педагогіки і психології вищої школи, влився у структуру новоствореного Інституту вищої освіти АПН України. З 2000 р. усі лабораторії перейменовано на відділи.

 

Науково-дослідна діяльність Інституту здійснювалася у восьми наукових відділах.

 

 

З 2006 р. вчений секретар Інституту педагогіки і психології професійної освіти – кандидат педагогічних наук Лапаєнко Світлана Володимирівна. Враховуючи зміни в переліку спеціальностей (відповідно до постанов Президії ВАК України від 11 вересня 1999 р. за № 3/7 та від 7 липня 1999 р. за № 341 наказом Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2002 р. (протокол № 612), аспірантуру та докторантуру було перереєстровано за спеціальностями: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»; 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». Структурний підрозділ по роботі з аспірантами і докторантами очолювали: з 2003 р. – кандидат педагогічних наук Лапаєнко Світлана Володимирівна, з 2006 р. – кандидат педагогічних наук Макаренко Ольга Анатоліївна.

 

У 2004-2007 рр. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України діяла спеціалізована вчена рада К 26.451.02 з присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук.

 

III етап (2008–2014 рр.)

Дослідження проблем багаторівневої педагогічної освіти й освіти  впродовж життя

 

Науковці Інституту здійснювали дослідницькі пошуки у напрямі оновлення змісту, методів і форм педагогічної освіти та актуалізації проблем освіти дорослих. Відповідно підготовлено стратегічний документ – «Концептуальні підходи до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні». У 2011 р. розроблено Концепцію освіти дорослих, в якій розкрито пріоритетні напрями її розвитку в Україні з урахуванням європейського досвіду.

 

Сформувалися й зросли наукові педагогічні і психологічні школи, зокрема:

 

 

Важливим напрямом діяльності наукового колективу Інституту є активна робота, спрямована на розвиток міжнародного співробітництва. Підтримуються наукові контакти з міжнародними організаціями різних країн світу: Європейським фондом професійної освіти (м. Турин, Італія), Європейською асоціацією педагогічної освіти (м. Брюссель, Бельгія), Європейською асоціацією освіти дорослих (м. Брюссель, Бельгія), Інститутом Кеннана при Міжнародному центрі підтримки науковців імені Вудро Вілсона (м. Вашингтон, США), кафедрою професійної іншомовної підготовки Барановичського державного університету (м. Барановичі, Республіка Білорусь) та ін. 

 

Започатковано проведення Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті видатного вченого-педагога, академіка Семена Устимовича Гончаренка. Кращі наукові праці висувалися на здобуття премій Національної академії педагогічний наук України, які було присуджено О. М. Отич (2011, 2013), В. В. Рибалці (2013), Н. М. Авшенюк (2014).

 

У 2007 р., започатковано відкриття Центрів педагогічної майстерності в Інститутуті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Ініціатором створення Центрів, де б учителі, керівники закладів освіти, методичні служби департаментів освіти різних регіонів України мали змогу підвищувати свій фаховий рівень  та розвивати педагогічну майстерність став директор Інституту, академік І. А. Зязюн. Робота Центрів базувалася на науково-методологічному підгрунті: підручники, посібники, навчальні програми з основ педагогічної майстерності, особистісно орієнтовані методики і техніки вдосконалення педагогічної  майстерності працівників освітньої галузі, організації і проведення тренінгів, майстер-класів, дискусійних платформ з учителями. Координатор і методичний куратор взаємодії Центрів педагогічної майстерності з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України – молодший науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності О. М. Боровік.

 

Перший Центр педагогічної майстерності відкрито в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, на відкритті якого  був присутній академік І.А. Зязюн.  Іван Андрійович популяризував ідею розвитку педагогічної майстерності викладачів закладів освіти непедагогічного профілю. Керівником центру призначено доктора педагогічних наук, професора П. М. Коваля. Слухачі Центру отримали в подарунок необхідне навчально-методичне забезпечення – тритомник, що складався із посібника «Педагогічна майстерність», «Хрестоматії з педагогічної майстерності» та інших матеріалів. Варто відзначити надзвичайно дієву роботу в провідних центрах педагогічної майстерності, з-поміж яких:

 

 

Упродовж 2007–2018 рр. Центри педагогічної майстерності були відкриті також в закладах освіти Києва, Кременчука, Кривого Рогу.

 

У 2007 р. відділ дидактики професійної освіти став основою новоствореного Інституту професійно-технічної освіти АПН України. У цьому ж році Інститут педагогіки і психології  професійної освіти АПН України перейменовано на Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. Заступником директора з науково-експериментальної роботи було призначено доктора педагогічних наук, професора Хомич Лідію Олексіївну. З 2012 р. і до цього часу посаду вченого секретаря Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих обіймає кандидат педагогічних наук Тринус Олена Володимирівна.

 

Відповідно виникла необхідність у зміні пріоритетних напрямів дослідницької діяльності Інституту, що слугувало підґрунтям перейменування відділів, які мали забезпечувати розв’язання проблем освіти дорослих і якості підготовки майбутніх учителів. Було реорганізовано і утворено вісім відділів.

 

 

У 2008 р. завідувачем відділу аспірантури і докторантури призначено кандидата педагогічних наук Дорошенко Надію Іванівну, у 2009 р. – Тринус Олену Володимирівну.

 

IV етап (2015–2018 рр.)

Дослідження проблем педагогічної освіти і освіти дорослих в контексті європейської інтеграції

 

З 2015 р. директором Інституту обрано доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Ларису Борисівну Лук’янову. Науково-педагогічні інтереси Лариси Борисівни пов’язані з проблемами професійної освіти і освіти дорослих як складової навчання впродовж життя, теорією і практикою формування екологічної свідомості на індивідуальному і суспільному рівнях. Л.Б. Лук’яновою ініційовано дослідження проблем формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих, оскільки система освіти дорослих в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів набуває особливої значущості. Відповідно актуалізуються проблеми якості людського капіталу, розвитку особистості, людини як суб’єкта суспільства знань, що постійно розвивається і удосконалюється.

 

З початку 2018 р. співробітники Інституту беруть участь в заходах, присвячених обговоренню проекту Закону України «Про освіту дорослих» за участі Міністерства освіти і науки України, Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих», Представництва DVV International в Україні. Метою дискусійних заходів є обговорення напрацювань Міністерства освіти і науки України і громадськості щодо структури і змісту проекту Закону України «Про освіту дорослих», а також досвіду роботи провайдерів освітніх послуг для різних категорій дорослих, чинних практик у неформальній освіті дорослих (в Україні й за кордоном).

 

Міжнародне співробітництво Інституту здійснюється з Представництвом DVV International в Україні – Інститутом з Міжнародного Співробітництва Німецької Асоціації Народних Університетів (Deutscher Volkshochschulverband e. V, DVV), Університетом Аугсбургу (Німеччина). У перспективі – співпраця з Університетом Коменського у Братиславі (Словаччина).

 

Започатковано Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І. А. Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності». Кращі наукові праці висувалися на здобуття премій Національної академії педагогічних наук України, які були присуджені О. М. Ігнатович (2015), Н. М. Авшенюк (2018). На цьому етапі заступник директора з наукової роботи – доктор педагогічних наук, професор Л. О. Хомич, з науково-експериментальної –доктор педагогічних наук А. О. Кучерявий (2015–2016 рр.),  доктор педагогічних наук Г. І. Сотська (з 2017 р.). Вчений секретар – кандидат педагогічних наук О. В. Тринус.

 

Соціально-економічні трансформації спричинили зміни структури Інституту. У 2017 р. було створено чотири відділи.

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» № 261 від 23.03.2016 р. в Інституті було відкрито дві нові спеціальності: у галузі 01 «Освіта/Педагогіка» – 011 «Освітні, педагогічні науки»; у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 053 «Психологія».

 

Освітні програми з зазначених спеціальностей реалізуються в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з вересня 2016 р. на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України за наказом МОН України від 03.08.2016 р.  933 (вперше). Відповідно до Рішення засідання вченої ради Інституту від 26 грудня 2016 р. (протокол № 13) було відкрито докторантуру. Основною метою роботи відділу є організація освітнього процесу й здійснення аспірантами і докторантами фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогічної освіти, освіти дорослих, психології професійної освіти для поповнення науково-педагогічними кадрами наукових установ, закладів освіти всіх рівнів акредитації.

 

Відділ аспірантури і докторантури з 2013 р. очолює Шарошкіна Наталія Геннадіївна. Загалом за час діяльності відділу підготовлено близько 600 докторантів та аспірантів.

 

В Інституті успішно функціонує педагогічна докторська спеціалізована вчена рада Д 26.451.01 і психологічна кандидатська спеціалізована вчена рада К 26.451.02 (поновила свою роботу з 2017 р.), в яких було захищено 602 дисертації: 160  – на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних (психологічних) наук; 442 – кандидата педагогічних (психологічних) наук.

Колегіальним органом управління  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України є вчена рада, основні функції якої: визначення напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності Інституту; координація наукової діяльності підрозділів Інституту; розгляд питань щодо науково-дослідної роботи співробітників Інституту тощо (голова – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України – Л.Б. Лук’янова).

 

Створення  належних умов для функціонування Інституту забезпечує діяльність: організаційно-адміністративного відділу (завідувач – Л.І. Фокіна);  відділу кадрів (завідувач – О.В. Бовкун); бухгалтерії (головний бухгалтер – Н.І. Вінник). В Інституті діє первинна профспілкова організація, яка є добровільним об’єднанням працівників установи (голова первинної профспілкової організації – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Н.О.Філіпчук).

 

Інститут завжди підтримував професійні зв'язки з колишніми науковими співробітниками, у тому числі своїми вихованцями, знаними українськими вченими: доктором психологічних наук, професором, дійсним членом (академіком) НАПН України Моляко Валентином Олексійовичем; доктором філософських наук, професором Кудіним В’ячеславом Олександровичем; доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України  Кузьмінським Анатолієм Івановичем; доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України Падалкою Олегом Семеновичем; доктором педагогічних наук, доцентом, членом-кореспондентом НАПН України  Щербак Ольгою Іванівною; доктором педагогічних наук, професором Лещенко Марією Петрівною; доктором педагогічних наук, професором Семеног Оленою Миколаївною, доктором педагогічних наук, професором Лозовецькою Валентиною Терентіївною; доктором педагогічних наук, професором Коновець Світланою Володимирівною; доктором педагогічних наук, професором Сігаєвою Ларисою Євгенівною; доктором педагогічних наук, професором Івановою Тетяною Вікторівною; доктором психологічних наук, професором Панком Віталієм Григоровичем; доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником Усатенко Тамарою Пилипівною та ін.

 

Традицією Інституту є здійснення досліджень з педагогіки і психології в інтердисциплінарному вимірі. Дослідження методологічних, теоретичних, практико орієнтованих проблем відбувається шляхом збереження наступності поколінь науковців, актуалізації надбань досвідчених учених і їх поєднання з інноваціями молодих науковців. Синтез цих двох пластів науки дає змогу ефективно вирішувати актуальні проблеми, які виникають у сучасній педагогічній науці й освітній практиці.