РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ
01.12.2020 10:00

12 листопада 2020 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відбувся вебінар «Розвиток науково-педагогічних шкіл в Україні: досвід і перспективи» до Всесвітнього дня науки, який відзначають 10 листопада. 

 

Модератором заходу виступила Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Учасниками вебінару стали викладачі Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради, Кременчуцького  професійного ліцею імені А.С. Макаренка, наукові співробітники, аспіранти, докторанти.

 

У ході вебінару обговорювалися проблеми розвитку сучасної науки і освіти, які пов'язані з глобальними змінами у світі,  розвитком сучасних технологій і можливостей.

 

Почесний гість заходу – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Георгій Георгійович Філіпчук на основі представлення ідеї наступності поколінь у науковому просторі, звернувся до досвіду наукової школи академіка І.А. Зязюна. Про наукову спадщину видатного вченого та його роль у розвитку теорії і практики педагогічної майстерності наголосив учений, визначивши методологічні та практико орієнтовані засади його творчості, діяльності, концептів розвитку наукової школи на засадах людиноцентризму. Г. Філіпчук зазначив, що послідовники академіка І.А.Зязюна, його учні здійснюють вагомий внесок у розбудову педагогічної освіти, екстраполюючи ідеї  Краси, Добра, Істини у педагогічну і наукову діяльність.

 

Ю. Грищенко схарактеризувала проблему розвитку науково-педагогічних шкіл як важливих осередків науки, які об'єднують коло однодумців у дослідженні конкретного напряму в науці. Результатом діяльності наукових шкіл є формування особистості вченого, його самостійності, професійної і особистісно позиції, ефективна науково-дослідна діяльність, яка має теоретичне і практичне значення. Науковець акцентувала увагу на тому, що будь-яка наукова школа не може ефективно розвиватися без лідера, який власним талантом наставництва, шляхом продукування інноваційних наукових ідей, на основі етичних цінностей, аксіологічно зорієнтованої світоглядної позиції спрямовує своїх учнів на розвиток певного напряму у педагогічній науці, на утвердження субдисциплін педагогіки, на обґрунтування їх теоретико-методологічних засад, створення практико-орієнтованих результатів, які мають грунтуватись на науково-освітніх традиціях і враховувати інноваційні зрушення у педагогічному середовищі.

 

Модератор вебінару охарактеризувала розвиток вітчизняних науково-педагогічних шкіл таких відомих наукових лідерів, як: С. Гончаренко, Н. Ничкало, Л. Лук’янова, Л. Хомич та ін. Діяльність цих шкіл спрямована на збереження фундаментальності сучасної педагогічної науки, утвердження її інтердисциплінарності та адаптацію до сучасних інноваційних процесів проєвропейської векторності розвитку.

 

С. Соломаха, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, у своєму виступі розкрила актуалітети наукової школи професора О. Рудницької, яка є одним із фундаторів мистецької освіти в Україні. Дослідниця обґрунтувала методологічні, теоретичні основи мистецької педагогіки, виявила методичні засади викладання дисциплін художньо-естетичного циклу, окреслила пріоритетні напрями подальшого вдосконалення мистецької освіти, розкрила її взаємозв'язок з основами загальної педагогіки.

 

За результатами вебінару було окреслено перспективи розвитку наукових шкіл, які пов'язані з запитами суспільства щодо забезпечення впровадження у практику інновацій, взаємозв'язку науки й освітньої практики, збереження національних надбань педагогічної наукової думки, підтримки наукового наставництва.

 

Юлія Грищенко,

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник відділу

змісту і технологій педагогічної освіти