ОСВІТА ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

ОСВІТА ДЛЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
13.11.2020 15:00

12-13 листопада 2020 р. у рамках співпраці між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка відбулася IІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи». Організатори заходу – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Жвава дискусія науково-педагогічних і наукових працівників – учасників конференції розгорталася навколо таких основних напрямів:

 

 • Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку системи дошкільної освіти в Україні та світі.
 • Інноваційні тенденції розвитку сучасної системи  початкової освіти в Україні та світі.
 • Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку системи шкільної освіти в Україні та світі.
 • Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному та міжнародному контекстах.
 • Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний та національний виміри змін.
 • Управління інноваційним розвитком закладу освіти: глобальний та національний контексти.
 • Інноваційні технології професійної підготовки педагогів.
 • Освіта обдарованих: вітчизняний та міжнародний досвід.
 • Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід.
 • Нова парадигма підготовки соціальних працівників за сучасних умов.
 • Освіта дорослих в Україні та світі: реалії та перспективи.
 • Модернізація освітньо-наукових програм в умовах суспільства знань: вітчизняний та європейський досвід. 

 

12 листопада 2020 р. у межах пленарного засідання конференції з доповіддю «Підготовка докторів філософії у вимірі європейських принципів» виступила завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Н.М. Авшенюк. У своєму виступі дослідниця зосередила увагу на європейських підходах і принципах, що покладені в основу підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти в Україні, і які відзеркалюються нині у розробленні механізмів забезпечення якості роботи відповідних структур у вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах. Доповідач наголосила на здобутках європейських країн у реформуванні підготовки докторів філософії межах розбудови загальноєвропейського освітнього й наукового простору: інтенсивне створення різних моделей докторських шкіл; збільшення фінансування науково-дослідними фондами підготовки докторів філософії з метою відходу від індивідуалізованої моделі навчання, заснованої на особистих стосунках керівника й докторанта; посилення інституційної відповідальності закладів вищої освіти з метою інтеграції майбутніх докторів філософії у дослідницьке середовище; запровадження системи внутрішнього й зовнішнього забезпечення якості підготовки докторів філософії.

 

Активну участь у конференції взяли співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти  і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України – на пленарному засіданні заходу виступила О.І. Огієнко, головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор. Науковиця зосередила увагу учасників на значенні педагогічної освіти як важливого чинника розвитку сучасного суспільства, окреслила підходи до забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах, зокрема на прикладі США.  

 

Колектив Інституту висловлює щиру подяку доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка А.А. Сбруєвій за високий рівень організації конференції та багаторічну плідну співпрацю у галузі педагогічної освіти і науки України.