Мовна культура дослідника. Культура редагування наукових текстів: вебінар для аспірантів, магістрантів, студентів

Мовна культура дослідника. Культура редагування наукових текстів: вебінар для аспірантів, магістрантів,  студентів
30.04.2020 10:00

Відповідно до сучасних викликів, пов’язаних з необхідністю активізації професійної наукової комунікації, презентації результатів власного наукового пошуку на якісно високому рівні, актуалізується проблема розвитку мовнокомунікативної компетентності молодих дослідників. Підвищення ціннісно-мотиваційного статусу української наукової мови, посилення ролі національних мов як чинника розвитку науки зумовлене необхідністю підготовки наукової еліти, здатної репрезентувати досягнення освітніх наук у регіональному, національному та міжнародному вимірах.

 

З урахуванням означених пріоритетів Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України педагогічної було представлено досвід утвердження принципів академічної доброчесності, культури писемного і усного текстотворення, що сформувалась у науковій інституції з часу створення. 

 

У межах реалізації угоди про наукову, творчу співпрацю з Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка проведено вебінар для аспірантів, магістрантів, студентів з проблеми «Мовна культура дослідника. Культура редагування наукових текстів». Прикметно, що до заходу долучилося 95 учасників з різних закладів освіти: Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, Донбаського державного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та ін.

 

Модераторами вебінару виступили доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна Вовк Мирослава Петрівна і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног Олена Миколаївна.

 

Теоретичні і практичні досягнення інституту презентувала доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Вовк Мирослава Петрівна. Було висвітлено основні механізми законодавчо-нормативного врегулювання проблеми академічної доброчесності в Україні, а також схарактеризовано текстотворчі аспекти використання потенціалу наукової фахової мови з метою уникнення академічного плагіату, правильного цитування і оформлення покликань у наукових текстах на прикладі первинних матеріалів, поданих до наукометричного наукового видання з освітніх і педагогічних наук «Естетика і етика педагогічної дії». 

 

Доктор педагогічних наук, професор Семеног Олена Миколаївна ознайомила учасників з досвідом проектної роботи університету у межах діяльності ресурсного центру професійного розвитку майбутнього вчителя української мови і літератури, науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» при університеті, окреслила практико орієнтовані аспекти стилістичного оформлення наукових текстів.

 

Основні досягнення щодо формування академічно доброчесного освітнього середовища у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника представила докторантка ІПООД імені  Івана Зязюна, кандидат педагогічних наук, доцент Цюняк Оксана Петрівна.

 

Відзначимо, що у співпраці з закладами вищої освіти науковці, викладачі ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України спрямовані на популяризацію надбань у напрямі утвердження принципів академічної доброчесності, зокрема шляхом:

 

  • видання лексикографічних праць (словників з проблем педагогічної освіти і освіти дорослих);
  • створення диверсифікованих програм для різних категорій населення з проблем мовної культури для  Центру підвищення кваліфікації;
  • викладання курсів «Наукова фахова українська мова» і «Мовна культура дослідника» у межах підготовки докторів філософії;
  • проведення тренінгів з розвитку мовнокомунікативної культури для викладачів, вчителів різних регіонів;
  • проведення вебінарів з академічної доброчесності у межах співпраці з компанією Plagiat.PL в Україні щодо ефективності антиплагіатної системи StrikePlagiarism.