Порівняльна професійна педагогіка

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (щоквартально).

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

 

Внесено до переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки»: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 січня 2013 року»

 

Рекомендація до друку: Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького національного університету (протокол № 13 від 29.06.2011).

 

З лютого 2014 року публікація англомовної онлайн-версії журналу «Порівняльна професійна педагогіка» здійснюється видавництвом De Gruyter Open (Німеччина) “Comparative Professional Pedagogy”. Online ISSN 2353-9518.

 

 

 

Міжнародний науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 14 міжнародних науковометричних баз:
 

 

НАУКОВА РАДА


Голова: 
Кремень В. Г. – доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН і НАПН України, Президент НАПН України

 

Члени: 
Матвієнко О. В. – доктор педагогічних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет
Ничкало Н. Г. – 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України
Скиба М. Є. – 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Хмельницького національного університету
Хомич Л. О. – 
доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор: 
Бідюк Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет 

 

Заступник головного редактора: 
Авшенюк Н. М. – 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститутт педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Відповідальний секретар: 
Садовець О. В. – 
кандидат педагогічних наук, доцент, Хмельницький національний університет 

 

Технічний секретар: 
Комочкова О. О. – викладач, Хмельницький національний університет

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ


Берека В. Є. – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет 
Десятов Т. М. – 
доктор педагогічних наук., професор, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Жуковський В. М. – 
доктор педагогічних наук, професор, Національний університет «Острозька академія»

Козубовська І. В. – доктор педагогічних наук, професор, Ужгородський національний університет
Лещенко М. П. –доктор педагогічних наук, професор, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України
Лук’янова Л. Б. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Огієнко О. І. –доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
Петрук Н. К. – доктор філософських  наук, професор, Хмельницький національний університет
Пуховська Л. П. – доктор педагогічних наук, професор, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Семеног О. М. – доктор педагогічних наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Торчинський М. М. – доктор філософських  наук, професор, Хмельницький національний університет
Третько В. В. – доктор педагогічних наук, професор, Хмельницький національний університет
Гуревич І. Р. – доктор філософських  наук, професор, директор Інституту обробки знань Дармштадського технічного університету, Німеччина
Іванова С. В. – доктор філософських  наук, професор, директор ФДНУ «Інститут теорії та історії педагогіки РАО», Державний радник Російської Федерації I класу
Криньські А. – ксьонз, доктор хабілітований, професор, ректор-засновник Полонійної Академії в Ченстохові, Польща
Кішш Я. – доктор психологічних наук, професор, Дебреценський університет, Угорщина
Норман Дж. – доктор соціології, професор, Університет Бригама Янга, США
Шльосек Ф. – доктор хабілітований, професор, директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, іноземний член НАПН України, голова наукового товариства «Польща–Україна», Польща

 

Мова видання: англійська, українська.

 

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, зарубіжний досвід вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем.

 

Для здійснення публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» матеріали приймаються щоквартально до 20 лютого / 20 травня / 20 серпня / 20 листопада на e-mail:

 

comprofped@gmail.com 

або 

olga1807komochkova@gmail.com

 

Вимоги щодо подання та оформлення матеріалів

 

Адреса редакції:
Центр порівняльної професійної педагогіки
Хмельницький національний університет, вул. Інституська 11, ауд. 4-427, м. Хмельницький, Україна, 29016

 


АРХІВ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ:    


видавництво Центру порівняльної професійної педагогіки (Україна)


видавництво De Guyter Open (Федеративна Республіка Німеччина)