Центр порівняльної професійної педагогіки

 


 


 

Центр порівняльної професійної педагогіки створено спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України на базі Хмельницького національного університету, оскільки в цьому навчальному закладі здійснюється пошук шляхів удосконалення професійної підготовки фахівців різних напрямів та кваліфікаційних рівнів, створено систему довузівської та післявузівської підготовки, спрямованої на вибір молоддю професій, діє відрегульована система підготовки педагогічних кадрів, є висококваліфіковані фахівці, які володіють іноземними мовами, вивчають зарубіжний досвід, встановлено зв'язки з педагогічними установами США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії.

 

Центр порівняльної професійної педагогіки - науково-методичне об'єднання дослідників, які займаються порівняльним аналізом сучасних систем професійної освіти, вивчають та рекомендують для впровадження нові ідеї та практичні доробки. 

 

Мета і зміст діяльності Центру полягають у підготовці на базі здійсненого аналізу і результатів експериментальної перевірки пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення професійної освіти в Україні. Центр порівняльної професійної педагогіки розробляє програми та визначає методики аналітичних порівнянь. 

 

Центр порівняльної професійної педагогіки налагоджує міжнародні зв'язки з освітніми установами та організаціями країн світу з питань розвитку педагогічної науки та технологій підготовки і перепідготовки кадрів. 

 

Центр порівняльної професійної педагогіки створює умови для підготовки нової генерації педагогів-дослідників (вчителів, викладачів навчальних закладів), які володіють методологією порівняльного дослідження, оволодівають сучасними освітніми технологіями. 

 

Організаційна структура Центру порівняльної професійної педагогіки: сектор організації порівняльних досліджень з актуальних проблем підготовки та перепідготовки кадрів країн світу та України; сектор розробки та підготовки проектів щодо розвитку професійної освіти та технологій підготовки та перепідготовки фахівців; редакційно-видавничий сектор, комп'ютерний центр; сектор організації та проведення спільних міжнародних заходів; сектор експериментальної перевірки результатів проведених досліджень.

 

Детальна інформація про діяльність Центру тут