Загальна інформація про збірник

 

Рік заснування: 2009

 

Міжнародний стандартний номер ISSN 2308-6386

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20056-9856 ПР від 01.07. 2013 р.

 

Періодичність: 1 раз на рік

 

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

 

Засновник: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

 

Фахове видання України з педагогічних наук: Постанова президії ВАК України від 10.11.2010 р. № 1-05/7.

 

Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України: Наказ МОН України від 13.07.2015, № 747 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 р.» (Додаток 17 до Наказу, п. 124, стор. 10. – URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-07-21/4229/nmo-747-1.pdf).

 

Видання індексується Google Scholar 

 

Головний редактор: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД НАПН України

 

Заступник головного редактора: Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД НАПН України

 

Відповідальний секретар: Зінченко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, відділ андрагогіки ІПООД НАПН України

 

Наукова рада:

 

Кремень В.Г. – доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України і НАПН України, голова наукової ради

Луговий В.І. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Ничкало Н.Г. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Філіпчук Г.Г. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Дубасенюк О.А. – доктор педагогічних наук, професор

 

Редакційна колегія:

 

Лук’янова Л.Б. – доктор педагогічних наук, професор, голова редакційної колегії

Аніщенко О.В. –доктор педагогічних наук, професор, заступник голови ред. колегії

Беднарчик Х. – доктор хабілітований, професор, іноземний член НАПН України (Республіка Польща)

Десятов Т. М. – доктор педагогічних наук, професор

Лактіонова Г.М. – доктор педагогічних наук, професор

Прийма С.М. – доктор педагогічних наук, доцент

Усатенко Т.П. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Хомич Л.О. – доктор педагогічних наук, професор

Шкляр А.Х. – доктор педагогічних наук, професор (Республіка Білорусь)

Щербак О.І. – доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України

Шльосек Ф. – доктор хабілітований, професор, іноземний член НАПН України (Республіка Польща)

Зінченко С.В. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (відповідальний секретар)

Василенко О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент (переклад)

Баніт О.В. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (технічний редактор)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 20056-9856 ПР від 01.07. 2013 р.

 

Адреса редакції: вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060

Тел. (044) 440-62-86, 440-63-88

е-mail:   andragogika@ukr.net