Публікації

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ (In UA)

(авт. Н.Авшенюк, Л.Дяченко, К.Котун, М.Марусинець, О.Сулима, О.Огієнко, Н.Постригач)

 

У науковому виданні представлено результати колективного дослідження членів кафедри ЮНЕСКО та відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України щодо професійної підготовки педагогів у розвинених країнах світу. Визначено особливості професійної підготовки педагогів за ключовими аспектами: законодавче забезпечення; структура, зміст, форми, методи й технології професійної підготовки педагогічних працівників. Запропоновано рекомендації щодо творчого використання конструктивних ідей зарубіжного досвіду в процесі оновлення вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти.

 

переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА - ПРОБЛЕМИ, СЬОГОДЕННЯ ПЕРСПЕКТИВИ (In UA)

 

До збірника увійшли розвідки учасників П’ятої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.
 
 
переглянути
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ (In UA)

(авт. О.Семеног, М.Вовк)

 

У монографії окреслено підходи до академічної культури як основи культури дослідницького навчання в університеті, здійснено ретроспективний аналіз академічних традицій університетів, особливостей формування академічної культури студента-дослідника у процесі фольклористичної підготовки, у наукових товариствах і гуртках, під час збиральницько-практичної діяльності та фольклорної практики. На прикладі професійної діяльності викладачів університетів України другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. акцентовано увагу на культурі наукової праці, культурі спілкування наукових наставників та студентів. В основу дослідження покладено ідею професійного розвитку, саморозвитку і самореалізації дослідника. Видання адресоване науковцям, викладачам класичних і педагогічних університетів, учителям-словесникам, студентам і магістрантам, аспірантам, усім, хто цікавиться проблемами академічної культури.

 

переглянути

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ - 2017 (In UA)

 

У збірнику представлено тези доповідей учасників VІ Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» 2017, організованого з метою сприяння розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні. Учасниками семінару обговорено проблеми розвитку професійної освіти, освіти дорослих у зарубіжних країнах в умовах глобалізації; окреслено тенденції професійного розвитку фахівців у світовому освітньому просторі; охарактеризовано сучасні педагогічні інновації в освітніх системах різних країн; обґрунтовано соціальне партнерство як спільну відповідальність держави і громади за якість професійної освіти і освіти дорослих.

 

переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ФІНЛЯНДІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИМІРУ (авт. К.Котун) (In UA)

 

В методичних рекомендаціях розглянуто особливості професійної підготовки вчителів початкової школи та курікулум професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, проаналізовано педагогічну практику у підготовці майбутнього вчителя початкової школи, виокремлено інноваційні підходи у вивченні  фінського досвіду та визначено перспективи використання ідей фінського досвіду у підготовці майбутнього вчителя початкової школи  в системі педагогічної освіти України. Методичні рекомендації призначені для теоретичного та практичного застосування викладачами та студентами у процесі підготовки спеціалістів педагогічних спеціальностей.

 

переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА І ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ І ЗАРУБІЖЖІ» (авт. М.Вовк) (In UA)

 

У виданні представлено структуру освітньо-наукової програми, яка реалізується в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії наук України. Акцентовано увагу на таких її компонентах, як: загальна характеристика, стиль викладання, програмні компетентності та результати навчання. Представлено цикли дисциплін (загальної і професійної підготовки, вибіркові дисципліни), які забезпечують професійний та особистісних розвиток майбутнього викладача-дослідника у науково-освітньому академічному середовищі. Видання адресоване аспірантам, докторантам, науковцям і освітянам у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих. 

 

переглянути

 

 

 

 

 

 

 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): теорія і практика (авт. М.Вовк) (In UA)

 

У монографії здійснено ретроспективний аналіз теорії і практики вивчення фольклористики у класичних університетах України другої половини XIX - на початку XXI ст. Обгрунтовано періодизацію становлення теоретичних засад і традицій освітньої практики вивчення фольклористики в умовах української університетської освіти. Охарактеризовано культурно-історичний контекст розвитку фольклористики відповідно до розробленої періодизації, визначено специфіку структурування змісту, застосування форм і методів вивчення народної словесності, усної народної творчості у професійній підготовці майбутніх філологів, істориків, фольклористів. Видання адресоване науковцям-філологам, фольклористам, викладачам класичних і педагогічних університетів, учителям-словесникам, студентам і магістрантам філологічних факультетів університетів, усім, хто цікавиться проблемами історії фольклористики в Україні.

 

переглянути

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІКА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ (авт.Н.Авшенюк) (In UA)

 

У посібнику розкрито концептуальні засади педагогіки транснаціональної вищої освіти. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку транснаціональної вищої освіти у контексті глобалізаційних процесів. Окреслено перспективні напрями розбудови транснаціональної вищої освіти в Україні на підставі аналізу зарубіжного досвіду розвитку транснаціональної вищої освіти. Посібник містить авторську програму спецкурсу «Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади», опорний теоретичний матеріал, перелік проблемних питань для дискусій і круглих столів, тематику науково-дослідницьких і проектних робіт, перелік літератури для самостійної роботи. Рекомендовано   для   магістрантів,   аспірантів,   докторантів;викладачів   вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

 

переглянути

 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX - НА ПОЧАТКУ XXI СТ. (авт. Н.Авшенюк) (In UA)

 

У монографії охарактеризовано тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти в розвинених англомовних країнах, зокрема в Австралії, Великій Британії, Канаді, США у другій половині XX - на початку XXI ст. Обгрунтовано феномен транснаціональної вищої освіти на стратегічному, соціально-культурному, політико-економічному й педагогічному рівнях. Здійснено історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку транснаціональної вищої освіти в Австралії, Великій Британії, Канаді, США. Визначено нормативно-правові засади функціонування і забезпечення якості транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах. Подано рекомендації щодо використання прогресивних ідей розвитку транснаціональної вищої освіти в Україні. Для наукових працівників, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

переглянути

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ НА МЕЖІ ХХ - ХХІ СТОЛІТЬ (авт.Н.Постригач) (In UA)

 

Запропонована програма спецкурсу спрямована на поглиблення і розширення знань, умінь й навичок студентів про тенденції розвитку педагогічної освіти у кранах Південної Європи на межі ХХ – ХХІ століть. Програма побудована на засадах інтердисциплінарності і враховує принципи діахронного, діяльнісного, компетентнісного, міжкультурного, проектного та системного підходів. Програма призначена для магістрантів, аспірантів, докторантів педагогічних спеціальностей, професорсько-викладацького складу та адміністративного персоналу педагогічних вищих навчальних закладів, працівників системи підвищення кваліфікації.

 

переглянути

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ В КРАЇНАХ ЄС (In UA)

(авт. Л.Дяченко, Н.Постригач)

 

У методичних рекомендаціях представлено особливості професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл у ФРН та країнах Південної Європи. Розглянуто реформування професійної педагогічної освіти та проаналізовано законодавче забезпечення професійного розвитку вчителів у Німеччині на початку ХХІ століття. Проаналізовано ефективні моделі професійного розвитку вчителів в Італії, Греції, Іспанії. Охарактеризовано діяльність регіональних центрів підвищення кваліфікації вчителів у Греції та Італії. Методичні рекомендації мають практичну спрямованість, можуть використовуватись професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів України, закладами системи неперервної педагогічної освіти у процесі здійснення професійного розвитку українських освітян, аспірантами, студентами, магістрантами педагогічних спеціальностей при вивченні курсів «Педагогіка вищої школи» «Порівняльна педагогіка», «Історія педагогіки».

 

переглянути

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ГРЕЦІЇ, ІТАЛІЇ ТА ІСПАНІЇ (КІНЕЦЬ ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ) (авт. Н.Постригач) (In UA)

 

Монографію присвячено проблемі розвитку педагогічної освіти в Греції, Італії та Іспанії (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Автором розроблена періодизація становлення та розвитку педагогічної освіти в Греції, Італії та Іспанії наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя; обгрунтовуються теоретико-методологічні засади та визначено тенденції розвитку педагогічної освіти в досліджуваних країнах ; запропоновано рекомендації щодо використання конструктивних ідей південно-європейського досвіду для модернізації системи педагогічної освіти в Україні. Монографія призначена для розробників освітньої політики, керівників освітніх установ, наукових працівників, аспірантів, докторантів, учителів загальноосвітніх шкіл, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, педагогічних працівників закладів післядипломної освіти.

 

переглянути

 

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ІТАЛІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ НАПРИКІНЦІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (авт. Н.Постригач) (In UA)

 

У методичних рекомендаціях узагальнено розвиток педагогічної освіти Італії в кінці XX - початку XXI ст.; розкрито особливості професійної підготовки педагогічних кадрів; визначено напрями використання прогресивних ідей італійського педагогічного досвіду у теорію і практику педагогічної освіти України. Методичні рекомендації мають теоретичну спрямованість, розраховані на студентів та професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів України, слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, аспірантів, магістрантів при вивченні курсу «Порівняльна педагогіка», «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи».

 

 

переглянути