Про кафедру

25 жовтня 2016 року Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова підписала Угоду між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». Угода завантажити  UA 

 

Метою діяльності кафедри є забезпечення інтегрованої системи здійснення досліджень, професійної підготовки, а також збір інформації та документації з проблем педагогіки та освіти дорослих, що спрятиме співпраці між передовими, міжнародно визнаними дослідниками та викладачами Академії й інших інституцій в Україні, Європі, Північній Америці, а також в інших регіонах світу.

 

Основні завдання кафедри полягають у тому, щоб:

 

 

У складі кафедри працюють: Галина Сотська, Наталія Авшенюк, Мирослава Вовк, Олександр Кучерявий – доктори педагогічних наук;  Олена Тринус, Ніна Гомеля, Кирил Котун, Наталія Філіпчук, Людмила Дяченко, Катерина Годлевська – кандидати педагогічних наук; Маріанна Марусинець – кандидат філологічних наук; Надія Постригач - кандидат біологічних наук. За згодою ЮНЕСКО, керівником Кафедри призначено Сотську Галину Іванівну, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 

При кафедрі розпочато роботу щодо розробки Концепції діяльності кафедри, проведення тренінгів для батьків, волонтерів, педагогічних працівників, конференцій, круглих столів орієнтованих на сприяння розширенню співробітництва з українськими науковими, освітніми і культурними інституціями шляхом забезпечення їх участі у програмній діяльності ЮНЕСКО. Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіти ХХІ століття» відкрита до співпраці з іншими регіональними кафедрами ЮНЕСКО з освітніми та науковими закладами, міжнародними організаціями у сфері неперервної освіти.

 

У 2020 році було засновано видання Вісника Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття"

 


ABOUT US

On October 25 (2016) UNESCO Director-General Iryna Bokova signed an Agreement between UNESCO and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the establishment of the UNESCO Chair on Lifelong Professional Education in the XXI Century.  Agreement download EN
 
The purpose of the Chair is to provide an integrated system of research, training, as well as collecting information and documentation on issues of pedagogy and adult education, which will direct cooperation between leading, internationally recognized researchers and teachers of the Academy and other institutions in Ukraine, Europe, North America and also in other regions of the world.
 
The main tasks of the Chair are: 
 
 
UNESCO Chair Members: Halyna Sotska, Natalia Avsheniuk, Myroslava Vovk, Oleksandr Kucheriavyi - Doctors of Sciences (in Education); Olena Trynus, Nina Homeliia, Kyryl Kotun, Natalia Filipchuk, Liudmyla Diachenko, Kateryna Hodlevska - PhDs (in Education); Marianna Marusynets - PhDs (in Philology); Nadiia Postryhach is a PhDs (in Biology). With the consent of UNESCO, Halyna Sotska (Doctor of Sciences (in Education), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Vice Director for Research and Experimental Work at Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine) was appointed The Head of UNESCO Chair.
 
The Chair has started work on developing the Concept of the Chairs, conducting trainings for parents, volunteers, teachers, conferences, round tables aimed to promoting cooperation with Ukrainian scientific, educational and cultural institutions by ensuring their participation in UNESCO program activities. UNESCO Chair on Lifelong Professional Education in the XXI Century is open for cooperation with other regional UNESCO Chairs, with educational and scientific institutions, international organizations in the field of lifelong education.
 
In 2020 was founded the UNESCO Chair Journal "Lifelong Professional Education in the XXI Century".