Стратегія розвитку 2021-2025

Входження України у європейській освітній простір вимагає розбудови усіх складових, сегментів і напрямів безперервної освіти, що стимулюватиме модернізацію економічної, соціальної та гуманітарної сфер країни.

 

Вищезазначене висуває перед Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України (далі – ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України) необхідність інтеріоризації нової парадигми – утвердження статусу провідної наукової установи, яка здійснює наукову, освітню, експертну діяльність у сфері безперервної освіти, активно впливає на формування державної політики у сфері освіти дорослих, актуальність якої посилилася з прийняттям Закону України «Про освіту» (2017 р.), розробленням проекту закону «Про освіту дорослих» (2019 р.) та підтримується ініціативами і планами органів державної влади.

 

За цих умов виникає необхідність розроблення Стратегії розвитку ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України на період до 2025 року (далі – Стратегія) – документу перспективного планування щодо модернізації усіх напрямів діяльності Інституту.

 

Стратегія ґрунтується на сукупності збалансованих показників, інтегрує завдання щодо поетапної реалізації приорітетних напрямів розвитку діяльності Інституту.

 

Рамковим переліком видів діяльності визначається: наукова діяльність; освітня діяльність; організаційно-управлінська діяльність.

 

Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 роки читати далі