Стратегія розвитку 2016-2020

Затверджено

рішенням вченої ради (протокол № 13 від 28.12.2015 р.)

Введено в дію

наказом директора Інституту педагогічної освіти

і освіти дорослих НАПН України

 № 93/1-од в від 30.12.2015 р.

Директор Лук’янова Л.Б.

 

Стратегія розвитку

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

Національної академії педагогічних наук України

на 2016–2020 роки

(переглянути стратегію у pdf)

 

З М І С Т

 

Вступ

 

1. Місія, базові цінності, правові засади, статутні завдання ІПООД НАПН України

 

2. Пріоритети розвитку ІПООД НАПН України

 

3. Завдання і шляхи реалізації пріоритетів розвитку

 

3.1. Реалізація цільових пріоритетів розвитку

 

3.2. Реалізація діяльнісних пріоритетів розвитку

 

3.3. Реалізація предметних/галузевих пріоритетів розвитку фундаментальних і прикладних досліджень

 

3.4. Реалізація організаційних пріоритетів розвитку

 

4. Очікувані результати

 

Додаток: Орієнтовні щорічні індикатори розвитку ІПООД НАПН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

У ХХІ столітті підвищується роль освіти у розвитку сучасного суспільства. Це зумовлюється прискоренням соціально-культурних змін, швидкоплинністю й ускладненням процесів сучасного життя. На порядку денному сьогодні – формування особистості, здатної до сприйняття і здійснення перетворень, налаштованої на усвідомлення змінності світу та безперервного підвищення свого компетентнісно-кваліфікаційного рівня, конкурентоспроможної на ринку праці. Розвиток освіти у всіх її вимірах є гарантією права особистості на освіту у будь-якому віці і має стати базовою нормою державної освітньої політики.

 

З огляду на це, модернізація національної системи освіти передбачає вирішення ряду ключових проблем, зокрема: розвиток освіти дорослих як невід’ємного складника освіти впродовж життя та важливого чинника сталого й збалансованого прогресу особистості і суспільства; вдосконалення якості професійної підготовки та розвитку педагогічних кадрів; оновлення змісту, цілей, методів і технологій освітнього процесу; забезпечення сучасного науково-методологічного, навчально-методичного супроводу освітніх змін.

 

Важлива роль у виконанні цих завдань належить Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (далі – ІПООД НАПН України), що був створений відповідно до постанови Президії НАПН України 24 листопада 1993 року (протокол № 1-7/10-56). За роки свого функціонування Інститут сформував потужний кадровий склад, до якого входять відомі в Україні та за її межами вчені та досяг серйозних результатів в удосконаленні законодавчого та нормативно-правового забезпечення педагогічної освіти і освіти дорослих, розробленні важливих теоретичних та практичних проблем у цих сферах, став визнаним центром проведення наукових досліджень, надання консультативно-дорадчої допомоги органам освіти, підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, здійснення міжнародних зв'язків у науковій та освітній галузях.

 

У даний час Інститут здійснює фундаментальні дослідження з розв’язання таких актуальних проблем: професійна підготовка майбутніх учителів, формування й розвиток їхньої педагогічної майстерності; вивчення зарубіжного досвіду з цього питання; особистісний й професійний розвиток дорослого населення; розроблення психолого-педагогічних технологій відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю (наукові напрями: «Педагогічна освіта»; «Теоретико-методичні засади освіти дорослих; Особистісний і професійний розвиток дорослого населення»; «Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка»; «Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія праці»). Значущість діяльності Інституту в сучасних умовах зумовлюється необхідністю: оновлення змісту, форм організації, методів педагогічної освіти і освіти дорослих; підвищення педагогічної і психологічної культури в українському суспільстві; надання психолого-педагогічної підтримки різним категоріям дорослого населення; підвищенню професійного рівня наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників.

 

Стратегія розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України є документом перспективного планування, що визначає напрями та основні завдання розвитку Інституту на довгостроковий період – 2016-2022 роки. Стратегію розроблено відповідно до Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки, положень міжнародних документів та діючого українського законодавства щодо функціонування освітньо-наукового простору. Документ передбачає: визначення місії, базових цінностей, правових засад, статутних завдань ІПООД НАПН України в умовах сучасних викликів і законодавчих вимог; формування пріоритетів розвитку; шляхів реалізації пріоритетів розвитку; визначення орієнтованих щорічних індикаторів розвитку; представлення очікуваних результатів розвитку до 2022 року.

 

1. Місія, базові цінності, правові засади, статутні завдання ІПООД НАПН України

 

Місія Інституту – проведення якісних теоретичних і прикладних наукових досліджень у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих для забезпечення максимального професійного й особистісного розвитку дорослої людини, її соціальної захищеності у складних умовах сьогодення й майбутнього; сприяння у забезпеченні українських закладів освіти високопрофесійними науково-педагогічними кадрами, здатними до продукування інновацій в освітньо-науковій сфері.

 

Базові цінності Інституту: людиноцентризм; розвиток особистості; гуманізм; демократизм; академічна свобода; академічна доброчесність; академічна культура; самоврядність; лідерство; партнерство; відкритість; прогностичність; інноваційність; креативність; якість; зв’язок з практикою.

 

Правові засади та статутні завдання ІПООД НАПН України визначено в законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про освіту», інших актах законодавства щодо наукової, освітньої та інноваційної діяльності та прийнятому на їх основі Статуті з урахуванням сучасних національних, євроінтеграційних і глобальних викликів в освітньо-науковій сфері та дослідницько-інноваційного типу суспільного прогресу.

 

Інститут є суб’єктом наукової діяльності, науковою установою державної форми власності, має статус юридичної особи та неприбуткової бюджетної установи. Основною структурною одиницею Інституту є відділ. Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи. Структурні підрозділи Інституту функціонують відповідно до положень, затверджених директором Інституту. Інститут за погодженням з НАПН України в установленому порядку може створювати філії та наукові відділення на правах структурного підрозділу Інституту, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи.

 

Реалізація місії, цінностей, правових засад і статутних завдань Інституту здійснюється за пріоритетами розвитку та шляхом виконання відповідних завдань.

 

2. Пріоритети розвитку ІПООД НАПН України

 

2.1. Цільові пріоритети розвитку: національне лідерство в дослідженні проблем педагогічної освіти і освіти дорослих; освітньо-наукова інтеграція; національна і міжнародна співпраця; прогностичність; актуальність, якість і результативність діяльності; імідж, репутація та авторитет у суспільстві; зв’язок з практикою.

 

2.2. Діяльнісні пріоритети розвитку: наукові дослідження; освітня діяльність; інновація; експертиза; консультування; координація; наукова комунікація.

 

2.3. Предметні/галузеві пріоритети розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з: педагогічної освіти, освіти дорослих, післядипломної освіти, освіти впродовж життя; філософії загальної педагогіки, історії педагогіки, порівняльної педагогіки; загальної та вікової психології; підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників; практичне провадження освітньої діяльності.

 

2.4. Організаційні пріоритети розвитку: стратегічний менеджмент; демократизація управління; колективна/командна робота; автономія наукової установи; проектний підхід до організації діяльності; мережева оптимізація; організаційна цілісність; корпоративна культура; кадрове забезпечення; фінансове забезпечення; інфраструктурне забезпечення; інформатизація.

 

 

3. Завдання і шляхи реалізації пріоритетів розвитку

 

3.1. Реалізація цільових пріоритетів розвитку

 

Утвердити Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України як провідну наукову організацію з теоретичного, експериментального і науково-методичного забезпечення розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих шляхом:

 

 

Розширити ініціативу і участь учених ІПООД НАПН України в розробленні та експертизі законів, підзаконних та нормативно-правових актів у сфері педагогічної освіти і освіти дорослих.

 

Забезпечити ефективне представництво співробітників Інституту в експертних і громадських радах та робочих групах Міністерства освіти і науки України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, зокрема в Науково-методичній раді та науково-методичних комісіях МОН України, а також у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, галузевих експертних радах, інших незалежних агенціях оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

 

Розробити Національну програму освіти впродовж життя в Україні, в якій передбачити проведення системних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері формальної, неформальної, інформальної освіти дорослих (загальної і професійної).

 

Розробити Стратегію розвитку педагогічної освіти в Україні.

 

Розробити Концепцію розвитку педагогічної освіти.

 

Розробити Концепцію діяльності центрів освіти дорослих.

 

Взяти участь у реалізації заходів Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України.

 

Ініціювати створення спільних науково-методичних лабораторій і центрів із навчальними закладами з метою здійснення науково-методичного консультування, підтримки з питань професійного й особистісного розвитку та саморозвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 

Здійснювати співпрацю з провідними освітніми та науковими установами, громадськими організаціями, зокрема міжнародними, що підтримують розвиток освіти і науки в Україні.

 

Активізувати участь співробітників Інституту в міжнародних дослідницьких та освітніх проектах і програмах, зокрема в програмі Європейського Союзу Єразмус+ та в рамковій програмі Європейського Союзу з науки та інновацій на 2014–2020 рр. «Горизонт 2020».

 

Здійснювати моніторинг європейського та світового освітньо-наукового простору з метою пошуку партнерських проектів або грантів, які можуть виконуватися в Інституті.

 

Здійснювати моніторинг й оцінювання якості результатів наукових досліджень.

 

Формувати імідж ІПООД НАПН України, його репутацію та авторитет як національного центру наукових досліджень з питань педагогічної освіти і освіти дорослих, популяризувати діяльність співробітників наукової установи, а також їхній науковий доробок, зокрема, передбачивши: публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах; запровадження процедури моніторингу громадської думки щодо діяльності Інституту; функціонування офіційного веб-сайту Інституту, створення та підтримання його англомовної версії; розроблення та популяризації профілів Інституту, його співробітників; отримання унікальних ідентифікаторів учених.

 

3.2. Реалізація діяльнісних пріоритетів розвитку

 

Оптимізувати відповідно до потреб освітньої практики співвідношення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з питань педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД НАПН України.

 

Поліпшити стан експериментальної роботи Інституту, ініціювати ухвалення відповідних спільних рішень Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою та НАПН України щодо проведення експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів.

 

Розробити ефективні інструменти впровадження результатів наукових досліджень, урізноманітнити його форми. Забезпечити використання інформаційно-комунікаційних технологій для моніторингу науково-освітньої діяльності та результатів впровадження наукових досліджень.

 

Забезпечити використання результатів досліджень Інституту в освітніх програмах та інституційних стратегіях вищих навчальних закладів.

 

Удосконалити процедуру моніторингу впровадження результатів наукових досліджень.

 

Розробити програми партнерства та співпраці з вищими навчальними закладами України.

 

Удосконалити форму наукових звітів структурних підрозділів Інституту у напрямі розкриття їх якісних результатів.

 

Розширити види діяльності Інституту, додавши до назв видів економічної діяльності «Вища освіта», «Інші види освіти».

 

Започаткувати підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук у галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 – «Освітні, педагогічні науки» та у галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 – «Психологія»; отримати ліцензію на провадження такої діяльності; заявити та пройти акредитацію освітньо-наукових програм за зазначеними спеціальностями.

 

Розробити навчально-методичні комплекси для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі знань 01 – «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 – «Освітні, педагогічні науки» та у галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 – «Психологія»

 

Створити та забезпечити функціонування Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України на базі Інституту, започаткувати періодичне видання Кафедри.

 

Підвищити англомовну та іншомовну компетентність наукових працівників, аспірантів і докторантів ІПООД НАПН України з метою поліпшення якості міжнародної наукової комунікації шляхом створення та функціонування Мовної школи для дорослих.

 

Забезпечити функціонування Психологічного консультативно-тренінгового центру ІПООД НАПН України щодо надання психологічної допомоги різним категоріям дорослого населення.

 

Створити Центр підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників на базі ІПООД НАПН України, отримати ліцензію про право здійснення освітньої діяльності.

 

Забезпечити функціонування Центру професійної порівняльної педагогіки (спільно з Хмельницьким національним університетом) з метою здійснення порівняльного аналізу сучасних систем професійної освіти, пошуку шляхів удосконалення професійної освіти в Україні.

 

Створити та забезпечити функціонування Громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих» з метою здійснення науково-просвітницької діяльності у сферах педагогіки, андрагогіки, психології тощо, професійного та особистісного розвитку та саморозвитку педагогів.

 

Сприяти розвитку мережі інституцій і організацій для навчання дорослих.

 

Ініціювати та підготовити пакет документів для включення професії «Андрагог» до державного класифікатора професій України (ДК 003:2010).

 

Запровадити професійну підготовку андрагогів як окремого напряму підготовки фахівців у сфері освіти дорослих на рівні спеціалізації; розробити державний освітній стандарт вищої освіти за спеціальністю «Андрагог», галузеві стандартіи для напряму «Освіта дорослих» із урахуванням специфіки педагогічних і непедагогічних спеціальностей; розробити науково-методичний супровід підготовки андрагогів.

 

Здійснити заходи щодо оптимізації періодичних наукових видань Інституту, а також створення реферативних видань, їх відповідності міжнародним стандартам.

 

3.3. Реалізація предметних/галузевих пріоритетів розвитку фундаментальних і прикладних досліджень

 

Актуалізувати тематику наукових досліджень відповідно до предметних/галузевих пріоритетів розвитку, зокрема шляхом:

 

 

Забезпечити зміцнення і концентрацію наукового потенціалу ІПООД НАПН України на предметних/галузевих пріоритетах розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема шляхом:

 

 

3.4. Реалізація організаційних пріоритетів розвитку

 

Забезпечити в управлінні ІПООД НАПН України принципи субсидіарності та відповідності міри впливу, що визначені Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

 

Запровадити розподілене управління із залученням до прийняття управлінських рішень співробітників Інституту, аспірантів, докторантів, здобувачів шляхом оптимально збалансованого розподілу функцій, комунікації та кооперації усіх суб’єктів основної діяльності наукових установ та університету.

 

Впровадити систему внутрішнього контролю.

 

Поширювати в ІПООД НАПН України колективний/командний стиль роботи, зокрема шляхом: збалансування персональних і колективних статутних і фактичних повноважень; відходу від практики зосередження у однієї особи повноважень керівника наукової установи або університету та голови вченої ради; розширення практики формування тимчасових колективів/команд фахівців для вирішення питань основної діяльності.

 

Запровадити в практику наукової діяльності ІПООД НАПН України проектний підхід, зокрема на основі проектного та грантового національного і міжнародного фінансування.

 

Запровадити систематичний перегляд структури ІПООД НАПН України з метою підвищення її організаційної ефективності відповідно до предметних/галузевих пріоритетів розвитку.

 

Сприяти формуванню академічної корпоративної культури на основі базових цінностей ІПООД НАПН України.

 

Забезпечити представлення наукових періодичних видань ІПООД НАПН України у наукометричних та реферативних базах, а також підвищення їх імпакт-фактора шляхом проходження відповідних процедур реєстрації у наукометричних базах; сприяти входженню наукових періодичних видань ІПООД НАПН України в Core Collection of Web of Science та отриманню ними імпакт-фактору.

 

Забезпечити відкритий доступ до наукових звітів Інституту з можливістю зворотного зв’язку, зокрема із громадськістю.

 

Визначити гнучкі механізми формування компетентного складу виконавців наукових досліджень та експериментальних розробок і заохочення результативності їх діяльності.

 

Передбачити підвищення кваліфікації/стажування науковихспівробітників під час виконання наукових досліджень як засобу апробації, впровадження та поширення їх результатів.

 

Визначити шляхи та механізми заохочення та залучення талановитої молоді до дослідницької діяльності в ІПООД НАПН України.

 

Запровадити критерії та правові механізми для прозорого оцінювання ефективності діяльності наукових співробітників ІПООД НАПН України.

 

Запровадити механізми мотивації для підвищення ефективності роботи наукових співробітників.

 

Здійснювати оптимізацію та оновлення кадрового складу ІПООД НАПН України на основі систематичного прозорого оцінювання ефективності діяльності наукових працівників, сформувати нову генерацію наукових працівників.

 

Підвищити англомовну і ІКТ компетентність наукових працівників.

 

Визначити перспективні наукові школи як осередки розвитку дослідницької компетентності та розробити заходи для їх підтримки і популяризації.

 

Забезпечити дотримання авторських прав та інформаційної безпеки науково-освітньої галузі.

 

4. Очікувані результати

 

Утілення Стратегії дасть змогу істотно підвищити організаційну спроможність ІПООД НАПН України щодо реалізації її місії, базових цінностей, правових засад і статутних завдань.

 

ІПООД НАПН України утвердиться як національний лідер у питаннях розвитку педагогічної освіти і освіти дорослих. Істотно підвищиться співпраця Інституту із зацікавленими національними і міжнародними партнерами як запорука розвитку. Відбудеться його інтеграція із закладами освіти на всіх освітніх рівнях. Поліпшиться зв’язок з практикою. Підвищаться актуальність, якість, результативність, прогностичність і соціальна значущість основної діяльності Інституту та конкурентоспроможність її результатів, зросте їх соціальний ефект, відтак імідж, репутація та авторитет в суспільстві.

 

В Інституті будуть гармонізованими (збалансованими) основні види її діяльності: здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, експериментальної діяльності, підготовка здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому і науковому рівнях, атестація кадрів вищої кваліфікації, підвищення кваліфікації, інноваційна діяльність з впровадження результатів досліджень, удосконалення законодавства про педагогічну освіту і освіту дорослих, міжнародна співпраця, надання консультаційної психологічної допомоги різним категоріям дорослого населення.

 

У фокусі основної діяльності Інституту будуть дослідження щодо розвитку педагогічнї освіти, освіти впродовж життя, освіти дорослих, історії, методології освіти, загальної та порівняльної педагогіки, технологій навчання дорослих, його психологічного супроводу, професійного та особистісного розвитку педагогічних кадрів, вдосконалення якості педагогічної освіти, впровадження в освітню практику результатів наукових досліджень, його моніторинг, а також підготовка і підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх атестація.

 

На рівні Інституту буде впроваджено стратегічний менеджмент, демократизовано управління, утвердиться колективний/командний стиль і проектний підхід у роботі, буде здійснено мережеву оптимізацію, забезпечено організаційну цілісність й корпоративну культуру, покращаться склад і фахові компетентності керівного і наукового персоналу, сформується нова генерація вчених, урізноманітняться джерела і стабілізується фінансування, вдосконалиться інфраструктура й інформатизація основної діяльності.

 

Орієнтовні щорічні індикатори розвитку ІПООД НАПН України наведено в Додатку.

 

 

 

Додаток до Стратегії розвитку ІПООД НАПН України на 2016-2022 рр.

 

Орієнтовні щорічні індикатори розвитку ІПООД НАПН України

 

 

Назва індикатора розвитку

Рік

 

1. Якість досліджень та результативність їх впровадження

 

1.1.

Середній індекс цитування учених

 

1.2.

Середній імпакт-фактор фахових видань

 

1.3.

Кількість видань, що входять до науко метричних баз

 

1.4.

Кількість організацій України, в яких відбулося фактичне впровадження результатів досліджень, що привело до конкретної інновації

 

 

2. Вплив на державну освітню і наукову політику та громадську думку щодо вирішення актуальних проблем гуманітарної сфери суспільного життя

 

2.1.

Кількість нормативно-правових актів, прийнятих за ініціативи/участі експертів ІПООД НАПН України

 

2.2.

Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про діяльність ІПООД НАПН України

 

2.3.

Кількість публікацій про діяльність ІПООД НАПН України у друкованих ЗМІ та мережі Інтернет

 

2.4.

Відсоток недержавного фінансування

 

 

3. Дослідницький потенціал науковців

 

3.1.

Середній вік персоналу

 

3.2.

Відсоток штатних працівників

 

3.3.

Відсоток керівників наукових підрозділів з науковими ступенями доктора наук віком до 45 років

 

3.4.

Відсоток керівників наукових підрозділів з науковими ступенями доктора наук віком до 45-60 років

 

3.5.

Відсоток докторів і кандидатів наук від кількості штатного наукового персоналу

 

3.6.

Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/докторантуру

 

3.7.

Кількість захищених аспірантів/докторантів

 

3.8.

Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, за якими захищаються дисертації

 

3.9.

Кількість наукових шкіл

 

 

4. Конкурентоспроможність, імідж в суспільстві та освітньо-науковому просторі

 

4.1.

Кількість публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, матеріали конференцій)      

 

4.2.

Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, матеріали конференцій) із загальної кількості публікацій працівників ІПООД НАПН України       

 

4.3.

Кількість публікацій англійською та іншими мовами

 

4.4.

Відсоток публікацій англійською та іншими мовами із загальної кількості публікацій працівників ІПООД НАПН України     

 

4.5.

Кількість публікацій у виданнях, які входять до наукометричних баз даних  

 

4.6.

Відсоток публікацій у виданнях, які входять до наукометричних баз даних

 

4.7.

Кількість видань Інституту, заснованих із зарубіжними партнерами       

 

4.8.

Кількість структурованих докторських програм з  подвійними дипломами (спільно із зарубіжними партнерами)     

 

4.9.

Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів

 

4.10.

Кількість договорів, угод, меморандумів тощо про наукове співробітництво, укладених з зарубіжними науковими установами, навчальними закладами, міжнародними організаціями, фондами і т.п.        

 

4.11.

Кількість науковців установи – членів іноземних академій, міжнародних наукових товариств

 

4.12.

Кількість науковців установи, що беруть участь у міжнародній експертній діяльності      

 

4.13.

Кількість науковців установи, які виїжджали за рубіж з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи, проведення наукових досліджень        

 

4.14.

Кількість зарубіжних видань, в яких науковці ІПООД НАПН України беруть участь у якості рецензентів        

 

4.15.

Кількість наукових заходів, організованих спільно із зарубіжними партнерами   

 

 

5. Упровадження результатів наукових досліджень

 

5.1.

Кількість опублікованих наукових, навчальних, науково-методичних і методичних праць за результатами виконаних досліджень

 

5.2.

Кількість підручників та навчальних посібників з грифом МОН

 

5.3.

Кількість наукових, навчальних, науково-методичних і методичних праць, опублікованих спільно з педагогічними працівниками вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів    

 

5.4.

Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в Електронній бібліотеці НАПН України

 

5.5.

Кількість експериментальних майданчиків/баз