Вимоги до публікацій

Відділ змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка пропонує всім бажаючим подавати наукові статті до збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» (внесений до переліку наукових фахових видань України, додаток №8 до наказу Міністерства науки і освіти України №793 від 04.07.2014 р.).

 


Вимоги до оформлення статті


 

До опублікування у збірнику наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися у наукових виданнях.

 

Матеріали подаються українською, російською, польською або англійською мовами у друкованому вигляді та на електронному носії. Обсяг статті – 10-12 сторінок. Основний текст рукопису друкується 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ – 1,25 см, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см.

 

Вимоги до оформлення анотацій:

 

 

Структура основного тексту статті:

 

1. Вступ.

 

2. Постановка проблеми.

 

3. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

 

 

4. Мета статті.

 

5. Основний виклад.

 

6. Висновки.

 

7. Перспективи дослідження проблеми.

 

Список використаних джерел подається спочатку мовою оригіналу. Після переліку джерел зазначається підзаголовок «Bibliography» і подається перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел, який оформлюється таким чином:

 

Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використовувати онлайн-сервіси (наприклад: translit.kh.uat; http://translit.ayho.org.ua – для україномовних джерел; http://translit.ru/ – для російськомовних джерел).

 

Англомовні джерела не транслітеруються.

 

До статті додаються:

 

 


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ


 

УДК 291.315:37.017.93                                                                                                                                               Олена Майборода,

              м. Київ

 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 

У статті визначаються найважливіші функції класичних університетів в контексті сучасних модернізаційних перетворень, пов’язаних з глобалізаційними процесами. Аналізуються у межах цієї проблеми основні тенденції класичної фольклористичної освіти в Україні.

 

Ключові слова: фольклористична освіта, класичні університети, фольклорист-дослідник (до 10 рядків).

 

ТЕКСТ СТАТТІ

 

Список використаних джерел:

 

  1. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: монографія / Іван Андрійович Зязюн. – Київ: [Б.В.] Черкаси: ЧПУ ім.Б. Хмельницького, 2008. – 608 с.
  2. Каленюк І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі // І. Каленюк // Вища школа. – 2008. – №9. – С. 55-62.
  3. Рижак Л. Система освіти в Україні та її перспективи: філософський аналіз // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Вип. 6. – С. 16-20 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk6/2.doc. – Загол. з екрану. – Мова укр.

 

Bibliography: …

 


 

Елена Майборода

ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 

В статье определяются важные характеристики и доминирующие функции классических университетов в контексте современных модернизационных преобразований, связанных с глобализационными процессами и евроинтеграционной направленностью в сфере образования. Анализируются в рамках этой проблемы основные тенденции классического фольклористического образования в Украине.

 

Ключевые слова: фольклористическое образование, классические  университеты, фольклорист-исследователь (до 10 рядків).

 


 

Olena Maiboroda

 

CLASSIC FOLK EDUCATION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL TRANSFORMATIONS

 

The main characteristics and dominated functions of the classic universities in the context of contemporary modernizations, their transformations which are connected with the processes of globalization and direction to the European integration in the educational sphere are investigated in the article. In the borders of this problem the main tendencies of the classic folk education in Ukraine are analized…….. (більше 1 сторінки)

 

Keywords:  the folk education, the classic universities, the folklorist-researches.

 


 

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. Автори несуть повну відповідальність за опублікований матеріал (за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей).