Вимоги до публікацій

Відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка пропонує всім бажаючим подавати наукові статті до збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» (внесений до переліку наукових фахових видань України, додаток №8 до наказу Міністерства науки і освіти України №793 від 04.07.2014 р. та індексується наукометричними базами Index Copernicus International (ICI), Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar).

 

До опублікування у збірнику наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися в наукових виданнях.

 

Матеріали подаються змішаними мовами: українською, англійською, німецькою, французькою, болгарською, данською, литовською, польською, румунською, словацькою, чеською, фінською.

 

Перед публікацією статті перевіряються на предмет дотримання редакційних вимог до оформлення та на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

 

Матеріали подаються у друкованому вигляді та на електронному носії. Обсяг статті – 10-12 сторінок. Основний текст рукопису друкується 14 кеглем; шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ – 1,25 см; усі поля – 2 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

 

Підписи до рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman 12. Рисунки й таблиці розміщуються в тексті статті з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом у рамках поля набору. Рисунки й таблиці подаються в статті безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов'язкові покликання.

 

Лапки – «». Якщо є цитата в цитаті або в цитаті міститься слово в лапках, то зовнішні лапки – «», а внутрішні – “”.

 

Нерозривні пробіли застосовуємо між ініціалами, ініціалами та прізвищем, словом і наступним тире, у датах, останнім словом і покликанням, сторінкою та її цифровим позначенням (с. 22) тощо.

 

Вимоги до оформлення анотацій до статей українською мовою:

 

 

Вимоги до оформлення анотацій до статей іноземною мовою:

 

 

Структура основного тексту статті:

 

  1. Постановка проблеми.
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
  3. Мета статті.
  4. Виклад основного матеріалу.
  5. Висновки і перспективи подальших досліджень (Витяг із Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

 

Покликання у статті та список літератури (останній подається в кінці статті мовою оригіналу) оформлюються згідно з вимогами АРА – American Psychological Association Style (методичні рекомендації додаються).

 

Після англомовної анотації зазначається підзаголовок «References» і подається перекладений і транслітерований латиницею список використаної літератури, який оформлюється так:

 

 

До статті додаються:

 

 


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ


 

УДК 37:[047.82:303.092/7]                                                                                                                                     Олександр Кучерявий,

м. Київ

 

ЦІННІСНО-СМИСЛОВЕ ЯДРО КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІВАНА ЗЯЗЮНА

 

У статті розкривається ціннісно-смислова основа концептуального бачення І. А. Зязюном шляхів оновлення національної педагогічної освіти. Акцентується на особистісному складнику в системі виокремлених ученим професійних характеристик учителя, якими майбутній педагог оволодіває на різних ступенях професійної підготовки (їм відповідають певні якісні перебудови в його професійній свідомості, самосвідомості і діяльності). Актуалізується ціннісно-змістова сутність визначених ним рівнів готовності до педагогічної дії в контексті її значення для суспільства й особистості.

 

Ключові слова: педагогічна освіта; ступені професійної готовності; цілісно-смислове ядро; рівні готовності до педагогічної дії.

 

ТЕКСТ СТАТТІ

 

Список літератури:

Зязюн, І. А., Сагач, Г. М. (1997). Краса педагогічної дії. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу.

Зязюн, І. А. (2000). Педагогіка добра: ідеали і реалії: Київ: МАУП.

Зязюн, І. А. (2000). Роль підсвідомості у розвитку особистості. І. Зязюн, Т. Левовицький, Н. Ничкало, І. Вільш (Ред.), Професійна освіта: педагогіка і психологія (Вип. 2, с. 183–215). Київ, Ченстохова.

Зязюн І. А., Крамущенко, Л. В., Кривонос, І. Ф. (2008). Педагогічна майстерність (Вид. 3). І. А. Зязюн (Ред.). Київ: СПД Богданова А. М.

Зязюн, І. А. (2008). Філософія педагогічної дії. Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Концептуальні підходи до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні (2011). В. Андрущенко, І. Зязюн (Уклад.). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

 


 

Oleksandr Kucheriavyi

VALUE-SEMANTIC BASIS OF IVAN ZIAZIUN’S CONCEPTUAL
MODEL OF PEDAGOGICAL EDUCATION

 

The article reveals the value-semantic basis of IA. Ziaziun’s conceptual vision of ways to update national pedagogical education. The emphasis is placed on the personal component in the system of teachers' professional characteristics distinguished by the scientists, which the future teacher gains at various levels of professional training (they meet certain qualitative changes in his professional consciousness, self-awareness and activities). The value-content essence of the levels of readiness for pedagogical action determined by IA. Ziaziun in the context of its significance for society and personality is actuated. Conceptual vision by IA. Ziaziun of the future of national pedagogical education is based on its cultural and humanistic paradigm of development. The developed Concept aims at solving the contradictions between the needs of the future teacher in the process of continuous personal and professional development as a result of a holistic pedagogical action, pedagogical creativity, self-education, and discrete (step-by-step) and multilevel character of the national pedagogical education. Value-semantic basis of the Concept of personally oriented multilevel national pedagogical education is a system of consecutive totals of growth of professional consciousness and self-consciousness of the future teacher based on the results of qualitative changes in the process of mastering elements of pedagogical skill at various stages of pedagogical education and this phenomenon in general as a special professional development and child-centered integrity. The ideas contained in the Concept (psychological and pedagogical mechanisms of personal and professional development, the value content of general cultural, psychological and pedagogical and special subjects, the construction of developmental models of education and upbringing, etc.) remain very relevant road maps in motion to quality of Ukrainian pedagogical education.

 

Keywords: pedagogical education; degrees of professional readiness; value-semantic basis; levels of readiness for pedagogical action.

 

References

Ziaziun, I. A., Sahach, H. M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii. [The beauty of pedagogical action]. Kyiv: Ukrainian-Finnish Institute of Management and Business.

Ziaziun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii. [Pedagogics of good: ideals and realities]. Kyiv: MAUP.

Ziaziun, I. A. (2000). Rol pidsvidomosti u rozvytku osobystosti. [The role of the subconscious in the development of personality]. I. Zіazіun, T. Levovitsky, N. Nichkalo, I. Vilish (Eds.). Professional education: pedagogy and psychology (Vol. 2, pp. 183–215). Kiev, Czestochowa.

Ziaziun, I. A., Kramushchenko, L. V., Kryvonos, I. F. (2008). Pedahohichna maisternist. [Pedagogical Skill]. (Kind 3). I. A. Zyazun (Ed.). Kyiv: SPD Bogdanova A. M.

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii. [Philosophy of pedagogical action]. Cherkasy: Cherkasy Bogdan Khmelnitsky National University.

Kontseptualni pidkhody do rozvytku bahatorivnevoi pedahohichnoi osvity v Ukraini (2011). [Conceptual approaches to the development of multi-level pedagogical education in Ukraine]. (2011). V. Andrushchenko, I. Ziaziun (Compiler). Kiev: National Pedagogical Drahomanov University.

 

Одержано 15.01.2018 р.

 

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей. Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. Автори несуть повну відповідальність за опублікований матеріал (за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей).