Партнерство

 

 

У 2015 році наукові співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України забезпечували розвиток та налагодження наукових зв’язків із спорідненими науковими установами інших держав, зокрема функції Інституту полягали в: укладанні угод про співпрацю; організації та проведенні міжнародних науково-практичних заходів; обміні науковими делегаціями; проходженні наукових стажувань за кордоном; участі у зарубіжних грантах; публікації спільних наукових видань; участі співробітників у редакційних колегіях наукових видань за кордоном та участі зарубіжних вчених у редколегіях збірників наукових праць, що видаються Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 

Відповідно до умов, передбачених укладеними угодами про міжнародну співпрацю, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 2015 р. продовжував наукове співробітництво з зарубіжними науковими установами та  міжнародними освітянськими організаціями, що функціонують у країнах Європи й Північної та Центральної Америки. Співробітники співпрацювали з такими зарубіжними громадськими організаціями: Асоціація міжнародної освіти (Association for World Education (AWE), Європейське співтовариство з досліджень у галузі освіти дорослих (European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)), Міжнародне співтовариство порівняльних досліджень в освіті дорослих.

 

 


 

З 2015 року Інститут педагогічної освіти і освіти НАПН України є партнером Громадської спілки "Українська асоціація освіти дорослих" метою діяльності є становлення та розвиток системи освіти дорослих в Україні, формування суспільства, що навчається впродовж усього життя.

 

Основні завдання АСОЦІАЦІЇ та ІНСТИТУТУ:

 

 • Участь у формуванні політики освіти дорослих іполітики навчання впродовж усього життя в Україні, в тому числі у розробці проектів законодавчих актів.
 • Участь у розробці проектів державних концепцій, стратегій розвитку освіти дорослих в Україні та їхньої реалізації.
 • Сприяння розвитку потенціалу членів АСОЦІАЦІЇ ТА ІНСТИТУТУ та їхньої діяльності на території країни, розширенню можливостей їхнього професійного розвитку.
 • Надання консультативної та методичної допомоги в питаннях освіти дорослих членам АСОЦІАЦІЇ, ІНСТИТУТУ, іншим організаціям та установам.
 • Сприяння зміцненню і вдосконаленню підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих.
 • Створення баз даних про освіту дорослих і розповсюдження цієї інформації в Україні та в інших країнах.
 • Проведення національних регіональних, міжрегіональних та міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок та інших заходів з питань освіти дорослих.
 • Здійснення науково-дослідної та інформаційно-просвітницької діяльності.
 • Представлення спільних завдань АСОЦІАЦІЇ та ІНСТИТУТУ на міжнародному рівні та налагодження співпраці з міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, освітніми установами в сфері освіти дорослих інших країн, у тому числі здійснення спільних міжнародних проектів і програм.

 

 


 

 

З 2015 р. Співробітники Інституту співпрацювал з  DVV International – Інститутом з Міжнародного Співробітництва Німецької Асоціації Народних Університетів (Deutscher Volkshochschulverband e. V, DVV) у галузі освіти дорослих в Україні.

 

Результат співробітництва: організовано і проведено Міжнародні Дні освіти дорослих на Львівщині (5-9 жовтня 2015 р.); брали участь у Літній академії країн Східного Партнерства (2-9 червня 2015 р.) (с. Старе Село, Львівська обл.) (д. пед. н. О.В. Аніщенко);

 

Надруковано 2 праці: 

 

Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [кол. авторів]. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М, 2015. – 200 с. (10,0 др. арк.);

 

Територія успіху: практико орієнтований додаток до збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (гол. ред. Л.Б. Лук’янова). – 2015. – Вип. №1 (1). – 48 с..

 

 


 

 

 

З грудня 2015 року Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України є членом міжнародної Мережі документації та інформації з навчання дорослих АЛАДІН, створеної Інститутом навчання впродовж життя ЮНЕСКО, ФРН.

 

АЛАДІН (ALADIN), Мережа документації та інформації з навчання дорослих, була створена для підтримки мереж і нарощування потенціалу між центрами документації та бібліотек в сфері навчання дорослих і грамотності. Вона була створена в 1997 році за рішенням Міжнародної конференції з освіти дорослих КОНФІНТЕА V в Гамбурзі, на якій, серед іншого, вирішувалося питання щодо документації та інформації з освіти дорослих.

 

АЛАДІН працює в напрямку сприяння глобальному доступу до інформації та документації з навчання дорослих і виступає в якості інформаційного посередника між дослідниками, практиками і політиками з питань:

 

 • обміну відповідною інформацією щодо навчання дорослих;
 • корегування нерівномірного розподілу документації та інформаційних ресурсів щодо навчання дорослих;
 • забезпечення навчання менеджменту знань щодо освіти дорослих.

 

На сьогоднішній день Мережа складається з 103 центрів документації в 49 країнах у всіх регіонах світу, серед яких як комплекси бібліотек і науково-дослідних підрозділів університетів, так і невеликі ресурсні центри НУО та віртуальні колекції. 35 членів АЛАДІН розташовані в Європі. Сайт АЛАДІН є платформою знань з навчання дорослих, що містить до 200 посилань на сайти з освіти і навчання дорослих.

 

Координатором різних видів діяльності АЛАДІН є Ліза Кролак, керівник Центру документації в Інституті навчання впродовж життя ЮНЕСКО, в тісній співпраці з Консультативним комітетом АЛАДІН.

 

 


 

Науковці Інституту в 2015 році співпрацювали з Фондом «Свобода та демократія» (Республіка Польща).

 

Результат співробітництва: участь в едукаторському курсі для вчителів з України (18 червня – 19 липня 2015 р., м. Варшава. Республіка Польща) (к. пед. н. О.В. Баніт).

 

 


 

У 2015 році започатковано співпрацю з Інститутом навчання впродовж життя ЮНЕСКО (м. Гамбург, Німеччина).

 

Результат співробітництва: наукова стипендія CONFINTEA-2015 в Інституті навчання впродовж життя ЮНЕСКО (1-30 вересня 2015 р., м. Гамбург, Німеччина) (к. пед. н. О.В. Василенко); розміщення електронних версій друкованої продукції відділу андрагогіки ІПООД НАПН України у міжнародній Мережі центрів документації та інформації з освіти дорослих (АЛАДІН) за спряння Інституту навчання впродовж життя ЮНЕСКО (м. Гамбург, Німеччина).