ЗАХОДИ ІПООД щодо виконання висновків Наукового комітету Нацради України з питань розвитку науки і технологій

ЗАХОДИ ІПООД щодо виконання висновків Наукового комітету Нацради України з питань розвитку науки і технологій
12.08.2020 09:00

ЗАХОДИ

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

щодо виконання висновків та пропозицій Наукового комітету

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

та наказу НАПН України №36 о.д. від 20.07.20 р.

 

переглянути затверджену Pdf версію

 

Напрями діяльності

Термін виконання

Відповідальні

1. Системна діяльність, спрямована на педагогізацію суспільства

1.1.

Забезпечити подальший розвиток Центру освіти дорослих ІПООД імені Івані Зязюна НАПН України, зокрема його підструктур: Центр підвищення кваліфікації (для працівників сфери формальної і неформальної освіти, ліцензія МОН); Психологічний консультативно-тренінговий центр (для надання психологічної допомоги вчителям, науковим, науково-педагогічним працівникам); Центри педагогічної майстерності; Дистанційна школа демократії та громадянського суспільства

постійно

Директор,

заступник  директора з наукової роботи

1.2.

Продовжити науково-методичний супровід Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету

постійно

Завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

1.3.

Здійснювати науково-методичний супровід Центрів освіти дорослих у регіонах

постійно

Директор,

завідувач відділу андрагогіки

1.4.

Створити на базі Інституту Університет третього віку

впродовж 2020 р.

Директор,

заступники директора з наукової та науково-експериментальної роботи,

завідувачі відділів

 

1.5.

Налагодити співпрацю з інститутами НАН України та розширити взаємодію із закладами вищої освіти непедагогічного профілю

впродовж 2020

Директор,

заступники директора з наукової та науково-експериментальної роботи

1.6.

Налагодити співпрацю з Українським центром економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова

впродовж 2020

Директор

2. Підготовка проєктів законодавчих, нормативно-правових актів, комплексних національних та міжнародних програм у сфері педагогічної освіти  і освіти дорослих

2.1.

Взяти участь у доопрацюванні проєкту закону України «Про освіту дорослих» (спільно з директоратом вищої освіти та освіти дорослих МОН України)

серпень-жовтень

2020

Директор

 

2.2.

Розробити проєкт Національної стратегії освіти впродовж життя в Україні на 2020–2030 рр.

лютий

2021

Директор,

завідувач відділу андрагогіки

2.3.

Взяти участь у підготовці 5-го Глобального звіту ЮНЕСКР  з навчання і освіти дорослих (спільно з МОН України та DVV Internatinal)

серпень-вересень

2020

Директор,

завідувач відділу андрагогіки

2.4.

Надавати науково-консультативну допомогу у розробленні регіональних комплексних програм розвитку освіти дорослих на 2020–2030 роки

постійно

Завідувач відділу андрагогіки

3. Розширення співпраці з МОН України, МінсоцполітикиУкраїни, Мінмолодьспорту України

3.1.

Взяти участь у розробленні  критеріїв сертифікації педагогічних працівників на основі Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти»

 

впродовж

2020

Заступник директора з

наукової роботи,

завідувач відділу зарубіжних систем  педагогічної освіти і освіти дорослих

3.2.

Доопрацювати проєкт Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (спільно з директоратом вищої освіти та освіти дорослих МОН України)

 

впродовж

2020

Заступник директора з

наукової роботи,

завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

3.3.

Розробити проєкт Професійного стандарту за професією «Андрагог»

 

впродовж

2020

Завідувач відділу андрагогіки

3.4.

Здійснювати координацію діяльності науково-методичних лабораторій, створених спільно із вищими закладами освіти Вінниці, Харкова, Житомира (Лабораторії андрагогіки; Техніки голосу; Теорії і практики навчання дорослих), діяльність яких спрямована на вирішення питань професійного розвитку та саморозвитку вчителя, удосконалення психолого-педагогічної взаємодії і педагогічної майстерності вчителя, розвитку освіти дорослих

постійно

Заступник директора з науково-експериментальної роботи, 

завідувачі відділів

3.5.

Здійснювати профдіагностичну і профконсультативну діяльність у закладах освіти

впродовж

2020 2021

Завідувач відділу психології праці

3.6.

Створити віртуальну платформу неформальної освіти вчителів закладів середньої освіти,  викладачів закладів вищої і фахової передвищої освіти, тренерів навчання дорослих, різних категорій дорослих з урахуванням досвіду закладів освіти, наукових установ, центрів навчання дорослих

впродовж

2020

Завідувач відділу змісту

і технологій педагогічної освіти

3.7

Створювати на базі закладів вищої освіти спільні консультаційні пункти / центри розвитку андрагогічної майстерності / компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників

впродовж

2020-2021

Завідувачі відділів

4. Розширення співпраці з Міністерством соціальної політики, територіальними громадами, громадськими організаціями з питань освіти впродовж життя

4.1.

Супровід діяльності практичного психолога з людьми віку пізньої дорослості у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

постійно

Завідувач відділу андрагогіки

5. Розвиток співпраці з Національним агентством забезпечення якості вищої освіти України

5.1.

Брати участь в  рецензуванні стандартів вищої освіти за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка»

 

впродовж

2020

Завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти

і освіти дорослих 

6. Розвиток співпраці з міжнародними організаціями

6.1.

Активізувати взаємодію з Європейською асоціацією педагогічної освіти (ATEE) та Європейською асоціацією політики у галузі педагогічної освіти (ТЕРЕ) шляхом участі у щорічних конференціях, у науково-дослідних робочих групах, публікаціях матеріалів у тематичних монографіях

постійно

Завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

6.2.

Продовжити співпрацю з DVV International

 

Директор

7. Розширення діяльності кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

7.1.

Сприяти розвитку андрагогічних досліджень у регіонах, аналізувати світові тенденції в освіті, статистичні дані; створити інформаційний банк даних міжнародних документів і матеріалів  з проблем педагогічної освіти і освіти дорослих

постійно

Завідувач і заступник завідувача  кафедри ЮНЕСКО

7.2.

Продовжити видання двомовного електронного журналу «Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

постійно

Завідувач і заступник завідувача  кафедри ЮНЕСКО

8. Видавнича діяльність

8.1.

Видання та просування в міжнародних і національних базах цитувань, рейтингах наукових фахових видань: «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Порівняльна професійна педагогіка», «Естетика і етика педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога»,  що входить до Переліку наукових фахових видань МОН України, категорії «Б»  (наказ МОН України «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства», №886 від 02.07.2020 р.)

постійно

Головні редактори відповідних видань

 

 

9. Розвиток науково-просвітницької діяльності

9.1.

Діяльність у сфері української енциклопедистики, зокрема участь в енциклопедичних проєктах НАН України, НАПН України з метою наукового обґрунтування і візуалізації науково-термінологічного апарату педагогічної освіти і освіти дорослих

постійно

Заступник директора з

наукової роботи

9.2.

Продовжити участь у підготовці і проведенні  циклу передач на Першому каналі Українського радіо та інших каналах радіо і телебачення з питань освіти дорослих та висвітлювати проблеми педагогізації суспільства  у засобах масової інформації на загальнонаціональному та регіональному рівнях

постійно

Директор,

заступник директора з наукової роботи, завідувачі відділів

9.3.

Розширити співпрацю з Товариством «Знання» України, Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка та громадськими організаціями з освіти дорослих у регіонах

постійно

Директор,

заступник директора з науково-експериментальної роботи

9.4.

Розвивати освітньо-науковий відеоконтент для різних категорій дорослого населення країни на   YouTube каналі Інституту 

постійно

Заступник директора з науково-експериментальної роботи