WEB-ФОРУМ «РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» 2021

WEB-ФОРУМ «РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» 2021
28.05.2021 09:00

25-28 травня 2021 року відбувся ІІІ Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя». Співорганізатором Форуму є Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. У перший день роботи з вітальним словом виступила Лариса Борисівна Лук'янова – директор Інституту, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Доповідь «Стратегічні орієнтири та системні помилки освіти ХХІ століття» представив Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Активну участь у Форумі взяли співробітники відділу андрагогіки. Зокрема, в рамках наукового чату «Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства» (модератори Ольга Баніт і Катерина Годлевська) виступили з доповідями:

 

«Освіта майбутнього: нові професії – нові компетентності» – доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Баніт Ольга Василівна; «Акмеогенез андрагогічної компетентності викладача післядипломної педагогічної освіти» – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Калюжна Тетяна Григорівна; «Андрагогічні умови професійно-особистісного саморозвитку педагога у  післядипломній педагогічній освіті» – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Самко Алла Миколаївна,

 

У виступах висвітлено питання професіоналізації викладачів післядипломної педагогічної освіти як складного багаторівневого, поетапного і амбівалентного процесу, що включає становлення кваліфікованого фахівця, професіонала, особистості з акмеологічною позицією та високим рівнем андрагогічної компетентності. Акцентовано увагу на окремих фазах формування, розвитку, удосконалення фахівця-андрагога, що віддзеркалюють процес його неперервного становлення від репродуктора, транслятора знань, умінь, навичок до акмепрофесіонала. Зазначено, що основою професійного саморозвитку є особистісний саморозвиток, спрямований на становлення творчої індивідуальності. Схарактеризовано організаційно-педагогічні, навчально-методичні, психолого-андрагогічні умови, що забезпечують професійно-особистісний саморозвиток педагога у післядипломній освіті. Наголошено, що показником ефективності застосування андрагогічних умов виступає сформованість внутрішньої мотивації до професійно-особистісного саморозвитку. Запропоновано шляхи й можливості опанування нових професій в рамках онлайн-освіти.