Відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у вищій освіті в контексті забезпечення якості"

Відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у вищій освіті в контексті забезпечення якості"
08.11.2017 09:00

7  листопада 2017 р. у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка  відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у вищій освіті в контексті забезпечення якості". На конференції обговорювалися нагальні питання 1) стану і перспективв національної системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (Шаров О.І., Міністерство освіти і науки України); 2) управління якістю вищої освіти у контексті забезпечення якості освіти (Nora Skaburskienė ENQA Vice president, European Association for the Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Director, Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC), Lithuania; 3) проблеми викладання і навчання в контексті забезпечення якості освіти (Higher Education Academy (HEA), Louise Lumsden SFHEA Academic Lead (Accreditation and Fellowship); 4) питання філософсько-методологічного виміру якості вищої освіти (Володимир Бугров, проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка); 5) проблеми досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками (Костянтин Кириченко, Сумський державний університет); 6) особливості рамки кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів (В.М. Захарченко Національний університет “Одеська морська академія” Г.В.Тітенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

 

Представником від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на міжнародній конференції виступила Надія Постригач (старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, PhD, старший науковий співробітник). Постригач Н.О. співавтор та укладач програми підготовки докторів філософії «Компаративістські дослідження в освіті дорослих» (галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 011 «Науки про освіту»). Це навчальна дисципліна, що займає важливе місце в системі підготовки науковців-дослідників. Навчальний курс «Компаративістські дослідження у сфері освіти дорослих» передбачає ознайомлення слухачів із закономірностями світового освітнього процесу, набуття ними здатності до виокремлення загального, особливого й одиничного у розвитку освітніх систем. Головна увага під час вивчення дисципліни повинна приділятись аналізу позитивних й негативних наслідків зарубіжного досвіду у сфері освіти дорослих, що дає можливість глибше осмислити власні проблеми, підвищити ефективність діяльності вітчизняної системи освіти дорослих та використання зарубіжного досвіду.

 

На конференції були представлені проекти Порядку присудження наукових ступенів (Михайло Винницький Ph.D., Національний університет «Києво-Могилянська Академія» Проект «DocHub», Національна команда експертів з реформування вищої освіти); Критерії оцінки освітніх програм та методичні рекомендації до застосування критеріїв та проведення акредитації;  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; Концепція акредитації: критерії оцінки освітніх програм  членами експертної комісії НАЗЯВО, які мають важливе значення для забезпечення якості освітнього процесу у ВНЗ педагогічного профілю та при підготовці докторів філософії та докторів наук в Україні.