Теорія і практика навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

Теорія і практика навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти
14.02.2020 11:00

У лютому 2020 р. з ініціативи співробітників відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України вийшла друком монографія - Теорія і практика навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: монографія; передмова – доктора пед. наук, проф., члена-кореспондента НАПН України. Л.Б. Лук’янової (автори: М.П. Вовк, Л.Ю. Султанова, Н.О. Філіпчук, С.О. Соломаха, Ю.В. Грищенко)

 

У монографії здійснено теоретичний аналіз проблеми теорії і практики навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. У першому розділі презентовано результати дослідження науковців з проблем: дефінітивного аналізу технологій навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти у дискурсі педагогічної теорії; здійснення діагностики професійної компетентності педагогічного персоналу щодо використання освітніх технологій в умовах формальної і неформальної освіти; обґрунтування методологічних підходів до формування професійної компетентності педагогічного персоналу у системі післядипломної освіти; аналізу сучасної парадигми постнекласичної науки як методологічної основи полікультурної освіти майбутніх викладачів; дослідження теоретичних засад становлення і розвитку вітчизняних науково-педагогічних шкіл у вимірах неформальної освіти; визначення методологічних орієнтирів неперервного навчання філологів-фольклористів; представлення теоретичних узагальнень проблеми розвитку музейної педагогіки в Україні, а також розвитку мовнокомунікативної компетентності вчителя-філолога у контексті української і зарубіжної теорії. У другому розділі висвітлено практико орієнтовані засади навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти, що конкретизовано у процесі представлення технології підготовки докторів філософії у галузі «Освіта / педагогіка»; практичного виміру розвитку мовнокомунікативної компетентності майбутніх офіцерів військовослужбовців; визначення можливостей використання етномузикознавчого досвіду учителями в умовах шкільної, також потенціалу музейної педагогіки в умовах неформальної освіти, досягнень науково-педагогічних шкіл в освітній практиці.

 

Монографію адресовано викладачам закладів вищої освіти, педагогам гуманітарних, культурологічних, мистецьких дисциплін, майбутнім докторам філософії педагогічного фаху, вчителям загальноосвітніх закладів, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти, тренерам у навчанні дорослих.