СЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ АНДРАГОГІКИ

СЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВІДДІЛУ АНДРАГОГІКИ
23.03.2021 18:00

23 березня 2021 року відділом андрагогіки проведено секційне онлайн-засідання «Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» в рамках звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2020 рік «Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного персоналу в умовах трансформаційних змін» із використанням засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM. Захід проведено у партнерстві з центрами андрагогічної майстерності на базі кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, науково-методичною лабораторією освіти дорослих та педагогічного проєктування ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

У засіданні взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, науковці, представники медіа, здобувачі наукового ступеня доктора філософії Інституту, закладів вищої освіти.

 

Модерування секційного онлайн-засідання здійснено Оленою Аніщенко, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем відділу андрагогіки.

 

Доповідачі зосередили увагу на висвітленні:

 

 • особливостей створення та діяльності центрів андрагогічної майстерності на базі закладів вищої, післядипломної освіти (візуалізовано роль і значення неформальної освіти викладачів-андрагогів, що не обмежується часовими рамками, не має професійних, інтелектуальних та інших обмежень щодо її здобувачів і спрямовується на умотивованих користувачів освітніх послуг; охарактеризовано ініціативи відділу андрагогіки – центри андрагогічної майстерності на базі кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту ЧОІППО імені К. Д. Ушинського (м. Чернігів); обґрунтовано, що такі центри є інновацією у сфері професіоналізації педагогічного персоналу закладів вищої і післядипломної освіти в Україні, а їх діяльність спрямовано на формування й розвиток андрагогічної компетентності (як складової професійної компетентності) педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої, післядипломної освіти і наукових установ, здобувачів вищої освіти, а також на проведення практико орієнтованих досліджень з професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, упровадження одержаних результатів у практику (Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки);
 • специфіки моделі професіоналізації корпоративного андрагога (висвітлено професіоналізацію корпоративного андрагога як складний багатовимірний процес, спрямований на безперервне професійне вдосконалення на основі мотивації до саморозвитку й досягнення професійного успіху, рефлексивної самоорганізації, розкриття творчого потенціалу, що відбувається у сферах формальної, неформальної та інформальної освіти й передбачає розвиток професійних і загальних компетентностей, ключовою з яких є андрагогічна; охарактеризовано складові моделі професіоналізації корпоративного андрагога) (Ольга Баніт, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • особливостей доброзичливості осіб віку пізньої дорослості, проміжних результатах дослідження доброзичливості літніх людей (зазначено, що у більшості літніх людей середній рівень доброзичливості: вони позитивно реагують на оточуючих і доброзичливо, але вибірково ставляться до них; найбільш доброзичливими є майже третина досліджених літніх людей; почуття самотності, ставлення до життя літніх людей та окремі його особливості впливають на рівні їхньої доброзичливості (Олена Коваленко, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • методологічних і методичних специфікацій у роботі педагога в умовах реформування освіти (акцентовано увагу на специфіці діяльності педагогічних працівників закладів освіти різних рівнів у контексті освіти впродовж життя, особливостях використання інтерактивних технологій навчання у підготовці майбутніх педагогів та у закладах загальної середньої освіти, перспективних напрямах підвищення кваліфікації сучасного вчителя, сутності педагогіки партнерства, педагогіки співробітництва як підгрунтя інноваційного освітнього середовища Нової української школи) (Станіслав Пономаревський, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту ЧОІППО імені м. К. Д. Ушинського);
 • сутності андрагогічних модусів професіоналізації педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти (проаналізовано професіоналізацію педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти як сукупність андрагогічних модусів вибору, соціального впливу, діяльності, перспектив і трансформацій, циклічності, які віддзеркалюють потреби сучасного освітнього середовища та вимоги сьогодення до високопрофесійного фахівця в системі післядипломної педагогічної освіти як складової освіти дорослих; наголошено на актуалітетах діяльності «Майстерні андрагога» – ініціативи у рамках співпраці відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України та кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту ЧОІППО імені К.Д. Ушинського) (Тетяна Калюжна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • окремих аспектів неформальної освіти педагогів (зосереджено увагу на актуальності створення умов для здобуття педагогами освіти впродовж життя на формальному, неформальному та інформальному рівнях; зазначено, що неформальна освіта вирізняється гнучкістю щодо вибору змісту, форм і методів організації навчання, наголошено на позитивних і негативних ознаках неформальної освіти педагогів, її функціях і ціннісних засадах, на актуальності (зокрема, в умовах пандемії COVID-19) електронного навчання як одного з популярних методів здобуття неформальної освіти) (Володимир Піддячий, кандидат педагогічних наук, сстарший науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • проблем і шляхів їх подолання у сфері професіоналізації педагогічного персоналу закладів вищої педагогічної освіти (наголошено на необхідності створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників, що сприятиме їх саморозвитку та самовдосконаленняю (Тамара Котирло, старший науковий співробітник відділу андрагогіки);
 • сутності андрагогічного підходу у розвитку професійної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти (Алла Самко, старший науковий співробітник відділу андрагогіки).

 

За результатами проведеного засідання було ухвалено рекомендації на рівні держави, закладів освіти, ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

На рівні держави:

 

 • розробити, запровадити систему соціально-економічних, організаційно-управлінських та інших механізмів забезпечення підтримки національної системи освіти дорослих, залучати громадськість до процесу розроблення державної освітньої політики, до визначення переліків соціальних та інших суспільно значущих послуг;
 • сприяти забезпеченню зайнятості населення, запобіганню масового безробіття шляхом залучення дорослих до опанування програм особистісного й професійного розвитку, надання послуг і консультацій роботодавцям щодо запровадження випереджувального навчання фахівців, яким загрожує безробіття тощо;
 • розробити механізм державного замовлення на підготовку андрагога (педагогічного персоналу для роботи з дорослими) у вищих педагогічних закладах освіти та забезпечити його реалізацію;
 • створити умови для задоволення потреб педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих щодо отримання доступних якісних освітніх послуг (цифрова освіта, освіта дорослих, громадянська освіта тощо);
 • сприяти об’єднанню зусиль усіх соціальних партнерів для обгрунтування теоретичних і практичних основ розвитку цифрової компетентності педагогічного персоналу закладів формальної і неформальної освіти дорослих на засадах неперервності, відкритості та випереджувального розвитку;
 • здійснювати моніторингові дослідження культурно-освітніх потреб педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

На рівні закладів формальної і неформальної освіти:

 

 • обгрунтувати методичні рекомендації щодо моніторингу потреб у набутті андрагогічних компетентностей, розробити індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності  педагогічногоперсоналу у сфері освіти дорослих;
 • спрямовувати зусилля науковців і педагогів-практиків на розроблення теоретичних, методологічних засад розвитку цифрової освіти дорослих, створення відповідних практико орієнтованих програм для педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих;
 • розробити і запровадити програми з підготовки андрагогів для закладів формальної і неформальної освіти;
 • сприяти розширенню змісту освітніх програм для педагогів на основі включення до них змістових модулів, спрямованих на розвиток андрагогічної, цифрової, громадянської та інших компетентностей педагогічних працівників;
 • сприяти розвиткові професійно важливих якостей андрагогів у системі роботи з дорослими;
 • упроваджувати різні моделі діяльності центрів освіти дорослих, університетів третього віку тощо.

 

На рівні ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України:

 

 • сприяти поширенню досвіду партнерства наукових установ, закладів формальної і неформальної освіти у сфері педагогізації суспільства;
 • здійснити науково-методичне забезпечення формування й розвитку готовності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих здійснювати професійну діяльність в умовах дистанційного навчання;
 • сприяти подальшій професіоналізації освіти дорослих в Україні на основі підтримки міжсекторної взаємодії, обміну досвідом підготовки педагогів-андрагогів (тренерів);
 • здійснювати науково-методичний супровід особистісно-професійного розвитку педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, розвитку андрагогічної компетентності педагогічних працівників;
 • сприяти створенню й поширенню досвіду діяльності центрів андрагогічної майстерності на базі закладів вищої, післядипломної освіти;
 • розробити і запровадити цикл тренінгів з розвитку віртуальних проєктних команд.

 

Секційне онлайн-засідання «Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих», проведене в рамках звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, дозволило забезпечити різнобічність висвітлення проблеми професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, а також перспективних напрямів особистісно-професійного розвитку викладача-андрагога у суспільстві, що навчається.