ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА Лук’янової Лариси Борисівни кандидата на посаду директора Інституту

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА Лук’янової Лариси Борисівни кандидата на посаду директора Інституту
28.02.2020 10:00

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

Лук’янової  Лариси  Борисівни

доктора  педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України

кандидата на посаду директора

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Національної академії  педагогічних наук України 

 

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України (далі – Інститут) – провідна науково-дослідна установа в системі НАПН України, в якій зосереджено значний інтелектуальний і науково-методичний потенціал.

 

Метою програми є репрезентація комплексного бачення цілей та напрямів розвитку Інституту в сучасних умовах задля підтримання іміджу Інституту як однієї з провідних науково-дослідних установ системи НАПН України і єдиної вузькопрофільної установи у системі вітчизняної освіти, посилення конкурентоспроможності у вітчизняному та європейському дослідницькому полі, а також системи заходів, спрямованих на їх реалізацію.   

 

Головне завдання Інституту: комплексне дослідження актуальних проблем теорії і методики освіти дорослих, наукове обґрунтування найбільш ефективних шляхів і механізмів реформування освітніх підсистем, зокрема освіти дорослих та професійного розвитку вчителя й створення умов для їх реалізації на практиці. 

 

Стратегічна ціль Інституту – здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем безперервної освіти задля сприяння максимальному професійному й особистісному розвитку дорослої людини, забезпечення її соціальної захищеності та адаптації до швидкоплинних змін сьогодення й майбутнього.

 

Головна конкурентна перевага і основа розвитку Інституту – високий науковий і громадський авторитет; ефективна взаємодія кваліфікованих кадрів різних поколінь, розвиток наукових шкіл, збереження наукових традицій, а також дивергентно-конвергентний підхід тематики науково-експериментальних досліджень.  

 

Входження України у європейській освітній простір висуває перед Інститутом завдання щодо інтеріоризації нової парадигми – утвердження статусу провідної наукової установи, яка здійснює наукову, освітню, експертну діяльність у сфері безперервної освіти, активно впливає на формування державної політики у сфері освіти дорослих.

 

Забезпечення такої траєкторії руху має, на мою думку, здійснюватися у трьох напрямах:

 

  1. Педагогізація вітчизняного суспільства (концептуальна ідея цієї тези: Педагогізація освіти дорослих і андрагогізація педагогічної освіти). Стрижнем цього процесу є психологічний супровід, здійснюваний з урахуванням кращих надбань вітчизняного досвіду та зарубіжної педагогічної думки.
  2. Розвиток людського капіталу (концептуальна ідея цієї тези: Взаємодія, толерантність, взаєморозуміння). Повага до усього колективу і кожного окремо. Стрижнем цього процесу є подальша внутрішня інтеграція задля досягнення синергетичного ефекту (педагогіка + андрагогіка; андрагогіка + психологія; педагогіка + психологія) й уможливлення розвитку потенційних можливостей кожного співробітника. 
  3. Формування фінансової сталості (концептуальна ідея цієї тези: Розвиток, сталість – протилежності, що забезпечують незалежність і самодостатність). Стрижнем цього процесу є розширення діяльності і співпраця з установами і організаціями за межами профільного міністерства. Активна взаємодія із Мінсоцполітики; Міністерством культури, молоді та спорту, Міністерством закордонних справ, Державною службою якості освіти. Багатопрофільність працівників Інституту у поєднанні з вузькопрофільністю самої установи дозволяють  ефективно проводити дослідження на стику кількох наукових напрямків педагогіки, психології, андрагогіки, забезпечувати комплексний аналіз  психолого-педагогічних явищ і процесів, реалізацію довгострокових державних науково-дослідних програм.

 

Реалізація цих напрямів забезпечуватиметься рамковим переліком видів діяльності: наукова діяльність; освітня діяльність; організаційно-управлінська діяльність та ґрунтуватиметься на п’яти тематичних блоках: наукові дослідження; впровадження, комерціалізація та репрезентація; зв’язки та комунікація; кадрова політика та умови праці; інфраструктурний розвиток. 

 

Кожний блок передбачає сукупність взаємопов’язаних завдань, виконання одного з яких створює базу для вирішення інших.

 

Основним видом діяльності Інституту є створення високоякісного наукового продукту, який повинен бути конкурентоспроможним як в Україні, так і за її межами.

 

Іншими актуальними завданнями, на що має бути спрямована діяльність Інституту задля досягнення стратегічної цілі, на мою думку, є:

 

  • Оптимізація структурних і організаційних аспектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Складні теоретичні і практичні проблеми, що стоять перед вітчизняною педагогічною наукою і практикою, потребують спрямування наукового потенціалу Інституту на комплексне дослідження найбільш актуальних питань освіти впродовж життя та освіти дорослих, професійного й особистісного розвитку, психолого-педагогічного супроводу соціально уразливих категорій населення.

 

Принципового значення набуває розширення співпраці з органами місцевої влади, продовження практики укладення угод про співпрацю з ОТГ, поглиблення взаємодії з всеукраїнськими асоціаціями і громадськими спілками, зокрема Українською асоціацією освіти дорослих.

 

  • Встановлення нових міждисциплінарних наукових зв’язків та укладання нових угод про наукову співпрацю із провідними науково-дослідними установами України та світу. Активна інтеграція вчених Інституту у світовий науковий простір, визначення пріоритетних напрямів наукового пошуку у співпраці із вітчизняними та зарубіжними партнерами. Активізація діяльності кафедри ЮНЕСКО.

 

Особлива увага, на мою думку, має бути приділена зміцненню інтеграційних зв’язків Інституту та вищої школи, продовження практики щодо створення з провідними закладами вищої освіти спільних наукових підрозділів (лабораторій) та забезпечення їх діяльності, спільних наукових видань, підручників, навчальних посібників. створення умов для підготовки фахівців за науковим рівнем «доктор філософії», організація науковцями Інституту власних спецкурсів, лекцій, майстер-класів, тощо.

 

  • Для забезпечення ефективної діяльності усіх підструктур Інституту основним завданням дирекції вважаю сприяння розвитку наукового потенціалу кожного співробітника. Головною цінністю Інституту є талановиті вчені різних вікових категорій і наукових напрямів. Пріоритетом цієї сфери є сприяння зростанню талановитої молоді й підтримка досвідчених учених. Підтримка діяльності Ради молодих науковців.

 

Цей процес є неможливим без осучаснення наукової інфраструктури Інституту, систем інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, а також вирішення питань, пов’язаних із покращенням фінансування і матеріального забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень.

 

  • В умовах бюджетного дефіциту особливої ваги набуває збільшення частки надходжень до спеціального фонду бюджету в загальних надходженнях Інституту за рахунок комерціалізації результатів наукової та науково-дослідницької діяльності. Напрямом, якому має надаватися особлива увага, є посилення роботи з надання освітніх і консультативних послуг, розвиток діяльності центрів підвищення кваліфікації, психолого-консультативного центру, центру педагогічної майстерності. Також, на мою думку, важливою є створення сприятливих умов та підтримка активної участі науковців інституту у грантових проектах, реалізації спільних проектів та досліджень із міжнародними та зарубіжними партнерами.  

 

  • Інститут має напрацювання та науковий потенціал для проведення діяльності за новими стандартами, відповідно до потреб держави та суспільного запиту. Ефективна реалізація такого потенціалу, забезпечення професійного зростання наукового колективу, пошук перспективних шляхів розвитку є стратегічним завданням дирекції на наступні п’ять років.

 

Основними принципами реалізації цієї програми є транспарентність, колегіальність рішень, креативність та оперативність.

 

Перспективні напрями: теоретичні і методичні засади розвитку світи впродовж життя, підготовка вчителя в умовах євроінтеграції; андрагогізація професійної підготовки, розвиток андрагогічної компетентності фахівців, моніторинг якості педагогічної освіти, психопедагогіка, психологія праці, евтагогіка – методологія самостійного навчання.