ОНЛАЙН ЗВІТ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

ОНЛАЙН ЗВІТ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
05.12.2020 09:00

4.12.2020 р. відбувся онлайн звіт майбутніх докторів філософії за результатами проходження викладацької практики. Викладацька практика – практична складова підготовки майбутніх докторів філософії, що передбачена освітньо-професійною програмою підготовки «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі». Зміст і структура програми, супровідні документи, положення про проходження викладацької практики, обсяг відведених кредитів на її проходження врегульовуються на рівні ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

Метою практики є формування фахових компетентностей, якими має бути наділений викладач-дослідник, здатний до ретрансляції інновацій в освітній практиці.

 

Основними завданнями викладацької практики є формування здатності конструювати педагогічний процес на основі сформованості аналітичних, прогностичних, проективних і рефлексивних педагогічних умінь, які опосередковуються змістом і цінностями особистості викладача-дослідника. оволодіння здатністю ефективно застосовувати основні психологічні і педагогічні концепції, положення, теорії у викладацькій діяльності; здатністю бути наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької діяльності; здатністю до професійного самоосвіти, самозростання, самореалізації у процесі викладацької роботи;  формування здатності до використання прийомів педагогічної майстерності, зокрема прийомів вербальної та невербальної комунікації; формування вміння вибудовувати педагогічну взаємодію на засадах співробітництва та партнерства; оволодіння технікою налаштування на педагогічну діяльність; формування здатності до активного слухання; оволодіння прийомами та методами цілеспрямованого професійного вдосконалення, інноваційними формами, методами і технологіями навчання; розроблення й апробація експериментальної методики.

 

Аспіранти ІІІ і IV курсу (В. Акатріні, Л. Баранова, Т. Брига, О. Венгринюк, О. Вишневський, І. Говорун, Т. Горетько, К. Місайлова, Н. Семеніхіна, М. Сотська, О. Ходацька, Я. Черкаський, Л. Ващенко, І. Шингоф) представили звіти про проходження практики. Кожен здобувач продемонстрував досвід використання інноваційних форм і методів навчання з проекцією на предмет дисертаційних досліджень.

 

Цікавим і корисним був досвід візуалізації практичних розробок аспірантів, здійснений у межах дисертаційної роботи, з урахування певної категорії осіб (майбутніх учителів різного фаху, фахівців для пенітенціарної служби, ,

 

Було рекомендовано активізувати експериментальну роботу, більш системно представити у дослідженні діагностичний інструментарій; структуровано підійти до оформлення результатів формувального експерименту, укладання рекомендацій за результатами дослідження та апробувати окремі авторські розробки у межах другого етапу викладацької практики (для аспірантів ІІІ курсу), викласти послідовно результати експерименту, апробації у додатках до дисертації, у її змісті (для аспірантів IV курсу).

 

Гарант освітньо-наукової програми,

доктор педагогічних наук

Мирослава Вовк

Завідувач випускового відділу,

доктор педагогічних наук

Галина Сотська