Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи (методологічний семінар, 2018)

Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи (методологічний семінар, 2018)
16.11.2018 09:00

15 листопада 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України відбувся методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», організований Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України і Товариством «Знання» України.

 

У цьому заході взяли участь понад 200 осіб, серед яких – дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАПН України, педагогічні, науково-педагогічні працівники вітчизняних і зарубіжних закладів вищої і післядипломної освіти, педагоги загальноосвітніх шкіл, професійних (професійно-технічних) закладів освіти, працівники навчально-методичних і  науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, закладів фахової передвищої освіти, представники громадських організацій, центрів освіти дорослих, працівники інститутів НАПН України, аспіранти, докторанти та інші категорії молоді та дорослих.

 

Мета семінару – формування єдиного простору для професійної взаємодії та обміну досвідом, консолідації зусиль провайдерів освітніх послуг для дорослих, визначення перспектив розвитку формальної і неформальної освіти різних категорій дорослого населення в Україні.

 

Було організовано роботу двох пленарних і п’яти секційних засідань. Модератором пленарних засідань виступила Ничкало Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. З вітальним словом до учасників звернулися Кремень В.Г., доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України, Балуба І.А., кандидат історичних наук, керівник експертної групи з питань освіти дорослих та педагогічної освіти директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України.

 

Пленарне засідання семінару було присвячено висвітленню різних аспектів розвитку освіти дорослого населення в Україні та за кордоном. З основною доповіддю «Розвиток освіти дорослих: сучасні реалії, тенденції і перспективи» виступила Лук’янова Л.Б., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. На особливостях освіти дорослих у Польщі було акцентовано увагу Шльосеком Ф. – доктор хаб., професором, директором Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Ґжеґожевської у Варшаві, головою Наукового товариства Польща – Україна, зарубіжним членом Національної академії педагогічних наук України. Переклад здійснено Андрощук І.М. – кандидатом педагогічних наук, доцентом, провідним науковим співробітником відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Психологію структурування внутрішнього світу особистості в освіті дорослих окреслено у доповіді Максименка С.Д. – доктора психологічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, академіка-секретаря Відділення психології, вікової фізіології та дефектології. Результати аналізу тенденцій розвитку професійної компетентності державних службовців висвітлено Ващенком К.О. – доктором політичних наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України, професором кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особливості розвитку особистості зрілого віку в реаліях сьогодення було охарактеризовано у виступі Беха І.Д. – доктора психологічних наук, дійсного члена (академіка) НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України. Обґрунтування доцільності упровадження експірієнс-технологій в освіті дорослих було висвітлено у доповіді Сорочан Т.М. – доктора педагогічних наук, професора, директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти» НАПН України. На сутності професійного розвитку персоналу в умовах внутрішньофірмового  навчання наголошено у доповіді Бородієнко О.В. – доктора педагогічних наук, доцента, завідувача лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і  навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. З особливостями професійних кваліфікаці для цілей освіти й навчання дорослих учасників конференції ознайомив Колишко Р.А. – кандидат юридичних наук, директор Інституту професійних кваліфікацій. Призначення просвітництва було візуалізовано у доповіді Кушерця В.І. – доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, віце-президента Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань. Антропософські ідеї оновлення освіти дорослих візуалізовано у доповіді Іонової О.М. – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри природничо-математичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Під час двох пленарних і п’яти секційних засідань («Освіта дорослих в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів»; «Освітні потреби сучасної дорослої людини»; «Педагогічний персонал закладів формальної і неформальної освіти»; «Просвітницька діяльність громадських організацій як важлива складова освіти дорослих»; «Зарубіжний досвід освіти дорослих») обговорювалися проблеми філософії неперервної освіти – освіти впродовж життя та особливості освіти дорослих як чинника інноваційного розвитку держави в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. Учасники семінару дискутували з питань формування інноваційної людини з притаманними їй інноваційним типом мислення й здатністю навчатися впродовж життя. Особливу увагу було приділено обговоренню питань, пов’язаних зі специфікою освітніх потреб сучасної дорослої людини, професійним навчанням і перенавчанням дорослого населення в умовах ринкової економіки, консультуванням дорослих з розвитку професійної кар’єри. Інформаційне поле для дискусійного обговорення охоплювало питання, пов’язані з особливостями професійної підготовки педагогічного персоналу до роботи з різними категоріями дорослого населення, а також різними аспектами психологічного супроводу освіти дорослого населення, зарубіжного досвіду освіти дорослих. Обговорено сучасний стан і перспективні напрями розвитку просвітницької діяльності громадських організацій як важливої складової освіти дорослих.

 

Організатори та учасники семінару вважають актуальним подальше здійснення фундаментальних і прикладних міждисциплінарних наукових досліджень з освіти дорослих в Україні. За підсумками обговорення доповідей обґрунтовано проект відповідних рекомендацій на загальнодержавному, регіональному рівнях і рівні закладів освіти, а також за концептуальним, організаційно-педагогічним, інформаційним, міжнародним напрямами.

 

Проект рекомендацій розміщено на сайті Електронної бібліотеки НАПН України тут 

 

Збірник наукових статей за матеріалами методологічного семінару «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи» розміщено на сайті Електронної бібліотеки НАПН України тут 

 

Фотозвіт дивіться на офіційній сторінці Інституту в Facebook.

 

Завідувач відділу андрагогіки

проф. Олена Аніщенко