Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах

Тип ресурсу: навчальна програма (для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка)


Рік видання: 2020


Автори: О. І. Огієнко


Кількість сторінок: 36


Анотація: У навчальній програмі розкрито актуальність, значення, мета, завдання навчальної дисципліни «Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах», описано вимоги до знань і вмінь студентів, форми і засоби проміжного та підсумкового контролю, подано зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями. Призначена для викладачів, студентів педагогічних навчальних закладів, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, тренерів громадських організацій.

119
7